Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023 - Søknadsfrist 18. november 2022

Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023 - Søknadsfrist 18. november 2022

Bufdir vil informere søkere og søkerorganisasjoner om at tilskuddsordningen “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2023, og at søknadsskjemaene er publisert i Bufdirs søknadsportal. 

Krav til søknaden  Hva kan dere søke på - Hvordan søke - Rapporteringer - Utlysningsteksten

  

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

Trenger du hjelp - kontakt Inger Sofie - mob. 416 41 229

 

Høylandet kommunes handlingsplan med økonomiplan for perioden 2023 - 2026, inkl årsbudsjett for 2023 vil bli behandlet av formannskapet 28. november, med innstilling til kommunestyret som skal behandle saken 15. desember.

Formannskapets innstilling vil bli lagt ut for høring 29. november og frist for innspill settes til 13. desember kl 12:00.

Evt innspill sendes postmottak@hoylandet.kommune.no eller Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet.

Denne HUNT-undersøkelsen inviterer alle som deltok i HUNT 4 på Høylandet i 2019. 

Høylandet kommune har utarbeidet forslag til ny detaljreguleringsplan for et området langs
Gammelåvegen i Høylandet sentrum.
Området er i dag regulert til fareområdet flom, næringsformål, forretning/kontor, idrett og parkering gjennom reguleringsplanen for Høylandet sentrum, PlanId 199601

Har du lyst på videre utdanning, men trenger å forbedre karakterene eller ferdigstille i norsk og/eller matematikk på videregående nivå? Da har Namdal Studiesenter et tilbud til deg.

Høylandet formannskap har i møte 15.09.2022 sak 37/22 vedtatt å legge forslag til forebyggende plan Høylandet kommune ut til høring.


Eventuelle merknader sendes Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet eller postmottak@hoylandet.kommune.no

Høringsfrist er satt til 31.10.2022

Fredag 6. mai er det muligheter for å få koronavaksine ved legekontoret hvis det er noen som mangler en dose.

Ta kontakt med legekontoret tlf 74 32 49 00.

Legekontoret v/Merete 

Høylandet kommune. 
Høylandet kommune er en liten kommune nord i Trøndelag. Landbruk er en viktig næring i kommunen, men vi har også et variert og interessant næringsliv. Vi har gode tjenester til innbyggerne, noe som gjenspeiles på kommunebarometeret. Vi har en aktiv frivillig sektor i kommunen, noe som blant annet har resultert i Revyfestivalen og NM i revy, som arrangeres annethvert år. Festivalen har satt Høylandet på Norgeskartet, og er et resultat av den kreativitet, galskap og engasjement som kjennetegner innbyggerne på Høylandet. Kommunen har også gode fritidstilbud gjennom de mange lag og foreninger, en nybygd og flott idrettshall. Naturen innbyr til gode opplevelser året rundt. Gjennom arbeidsglede og et høyt faglig nivå skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor søker vi medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje. 

Avdeling for pleie og omsorg.

Avdelingen består av Høylandet sykehjem og hjemmetjenesten. Høylandet sykeheim tilbyr heldøgns pleie. Det er 20 plasser, inkludert 1 plass for kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk og rus/psykiatri. Avdeling for pleie og omsorg jobber aktivt for å organisere tjenesten på en måte som i størst mulig grad vil legge til rette for at helsepersonell får brukt sin kompetanse fullt og helt, slik at man kan bygge et enda mer solid fagmiljø og ivareta brukernes helsebehov på en best mulig måte. Vi jobber også med å styrke de hjemmebaserte tjenestene og bruken av velferdsteknologi slik at brukerne kan bo hjemme lenger. Vi er opptatt av at helsepersonell skal holde seg oppdatert og tilegne seg nye kunnskaper som kan bidra til å videreutvikle tjenesten for våre brukere. Vi deltar i et større velferdsteknologiprosjekt, hvor vi bl.a. allerede har innført multidose, GPS-sporing for demente, mobil EPJ, e-låser i institusjon, og elektroniske prosedyreverk. Flere teknologiske løsninger er under planlegging. 

 

Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 160 elever og 40 ansatte. Ønsker du å jobbe på en skole med meget godt arbeidsmiljø? Er du opptatt av og flink til å se hvert enkelt menneske? Er samarbeid og relasjonsbygging dine sterke sider? Da er Høylandet barne- og ungdomsskole rette stedet for deg!  
 
På skolen vår arbeider aktivt med å skape et trygt og godt elevmiljø, som gir læring, motivasjon og mestring. Vår visjon er å ha» rom for alle og blikk for den enkelte». Høylandet skole er en MOT-skole, og vi bruker MOT-verktøy i opplæring av elever. På barneskolen brukes programmet Mitt valg i arbeidet med å utvikle gode klassemiljø og godt læringsmiljø for elevene. 

 

Til toppen