Handlingsplan med økonomiplan 2022 - 2025 inkl årsbudsjett for 2022

Høylandet formannskap har i møte 23.06.2022, sak  31/2022 behandlet forslag til reguleringsplan for Brøndbo Industriområde II – planID 202201.  Det ble fattet følgende vedtak:

I hht. plan- og bygningslovens §12-10 tas forslag til reguleringsplan for PlanID 202201 - Brøndbo Industriområde II opp til behandling og sendes ut på høring samt legges ut til offentlig ettersyn i    9 uker.

Oppdatering 22.06 kl 15:48

Da er vannlekkasjen midlertidig tettet. Det kan oppstå mindre forstyrrelser i forsyningen torsdag og fredag. Ny melding kommer ved lengre avbrudd.

Teknisk

Fredag 6. mai er det muligheter for å få koronavaksine ved legekontoret hvis det er noen som mangler en dose.

Ta kontakt med legekontoret tlf 74 32 49 00.

Legekontoret v/Merete 

Høylandet kommune. 
Høylandet kommune er en liten kommune nord i Trøndelag. Landbruk er en viktig næring i kommunen, men vi har også et variert og interessant næringsliv. Vi har gode tjenester til innbyggerne, noe som gjenspeiles på kommunebarometeret. Vi har en aktiv frivillig sektor i kommunen, noe som blant annet har resultert i Revyfestivalen og NM i revy, som arrangeres annethvert år. Festivalen har satt Høylandet på Norgeskartet, og er et resultat av den kreativitet, galskap og engasjement som kjennetegner innbyggerne på Høylandet. Kommunen har også gode fritidstilbud gjennom de mange lag og foreninger, en nybygd og flott idrettshall. Naturen innbyr til gode opplevelser året rundt. Gjennom arbeidsglede og et høyt faglig nivå skal vi gi våre innbyggere tjenester av god kvalitet. Derfor søker vi medarbeidere som kan identifisere seg med våre verdier som er respekt, tillit, åpenhet og endringsvilje. 

Avdeling for pleie og omsorg.

Avdelingen består av Høylandet sykehjem og hjemmetjenesten. Høylandet sykeheim tilbyr heldøgns pleie. Det er 20 plasser, inkludert 1 plass for kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk og rus/psykiatri. Avdeling for pleie og omsorg jobber aktivt for å organisere tjenesten på en måte som i størst mulig grad vil legge til rette for at helsepersonell får brukt sin kompetanse fullt og helt, slik at man kan bygge et enda mer solid fagmiljø og ivareta brukernes helsebehov på en best mulig måte. Vi jobber også med å styrke de hjemmebaserte tjenestene og bruken av velferdsteknologi slik at brukerne kan bo hjemme lenger. Vi er opptatt av at helsepersonell skal holde seg oppdatert og tilegne seg nye kunnskaper som kan bidra til å videreutvikle tjenesten for våre brukere. Vi deltar i et større velferdsteknologiprosjekt, hvor vi bl.a. allerede har innført multidose, GPS-sporing for demente, mobil EPJ, e-låser i institusjon, og elektroniske prosedyreverk. Flere teknologiske løsninger er under planlegging. 

 

Høylandet skole er en kombinert barne- og ungdomsskole i Høylandet kommune med 160 elever og 40 ansatte. Ønsker du å jobbe på en skole med meget godt arbeidsmiljø? Er du opptatt av og flink til å se hvert enkelt menneske? Er samarbeid og relasjonsbygging dine sterke sider? Da er Høylandet barne- og ungdomsskole rette stedet for deg!  
 
På skolen vår arbeider aktivt med å skape et trygt og godt elevmiljø, som gir læring, motivasjon og mestring. Vår visjon er å ha» rom for alle og blikk for den enkelte». Høylandet skole er en MOT-skole, og vi bruker MOT-verktøy i opplæring av elever. På barneskolen brukes programmet Mitt valg i arbeidet med å utvikle gode klassemiljø og godt læringsmiljø for elevene. 

 

Mer om stillingen hos www.fremogruppen.no

Vi søker etter helsesykepleier til vår helsestasjon. Ønsker du å være en del av et arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kolleger, med fokus på å utvikle faget og tjenesten, er dette stillingen for deg. Helsestasjonen har i dag spesialsykepleier i psykososialt arbeid barn og unge ansatt i 100% stilling, samt jordmor i 20% stilling. 

Søknad sendes på elektronisk skjema

Søknadsfrist: 28. april 2022

Kommunestyret skal behandle bosetting av flyktninger i kommunestyremøte 5. april kl 19:00

Til toppen