Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronavirus i Høylandet kommune.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

 

 

Aktuelt

Kommunale kulturmidler

Søknadsfristen for å søke på årets kulturmidler er satt til søndag 16. mai 2021

Her kan lag og foreninger søke om tilskudd til:

o Drift av lag
o Drift av kulturbygg
o Drift av anlegg

Søknaden skal ha vedlagt:  

a) aktivitetsplaner som viser hva omsøkte midler skal brukes til
b) Regnskap for siste år, revidert av lagets revisor
c) Budsjett for inneværende år
d) Rapport på bruken av fjorårets tilskudd

Søknaden skal sendes via elektroniske søknadsskjema på kommunens hjemmeside, og retningslinjene for tildeling av midler finner du her. (PDF, 110 kB)

 

Kontakt undertegnede om du har spørsmål eller trenger hjelp ang. de ulike tilskuddsordningene, eller trenger hjelp til utfylling av søknadsskjemaet.

 

Kommunalsjef Oppvekst og kultur  - Kristin Lonmo Almaas  tlf.: 995 46 051

Endret fyringsmønster kan føre til behov for feiing.
Ta kontakt med Namdal Brann- og Redningsvesen dersom din husstand har benyttet vedfyring mer enn normalt i vinter, enten på grunn av hjemmekontor eller uvanlig kuldeperiode.

Vi kan nås på 915 90 910 eller 482 50 762

 

Høylandet kommune er tildelt midler til kommunal kompensasjonsordning i hht. prop. 79 S (2020-2021) Økonomiske tiltak i møte med pandemien. 

Hensikten med tilskuddet er å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe situasjonen for lokale
virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

 Snøscooterløypene er stengt grunnet for lite snø.

 

Trøndelag fylkeskommune, seksjon drift og vedlikehold veg melder følgende:

Midlertidig aksellastgrense vil innføres på 

• Fv. 7046 Hognesvegen. 

i Høylandet kommune.

Det er dessverre igjen meldt om ustabil mobildekning i Høylandet sentrum. Feilen er rapportert til Telenor. Dersom kontakten er helt brutt, så er et en tilgjengelig satellittelefon  utstasjonert ved Høylandet sykehjem.

Til informasjon, kommunen har hatt tett dialog med Telenor før påska og flere grep/tiltak planlegges for å sikre en mer stabil mobildekning.  

 

 

Søknadsfrist er 15. mars 2021

Til toppen