Rus- og psykisk helse

Rus- og psykisk helse

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i eit bruker- og mestringsperspektiv.

 

PSYKOSOSIALT TEAM

Høylandet kommune har en egen tjeneste som tilbyr hjelp og oppfølging til alle som har utfordringer relatert til sin psykiske helse, eller som sliter med rusproblemer. Høylandet kommune har valgt å kalle denne tjenesten for Psykososialt team.

Utfordringene kan være f.eks. relatert til utfordringer i familien, kriser du opplever, selvmordstanker, bekymret for andre ang selvmordstanker, om du kjenner deg ensom, nedstemt eller sliter med angst. Har utfordringer med begynnende dement eller demente i familien.

 

 

TJENESTEN TILBYR:
Forebyggende psykososialt og rus arbeid
Støttesamtaler
Bistand til pårørende
Trening i sosiale ferdigheter
Fysisk aktivitet
Veiledning
Utredning og dagtilbud for begynnende demente. 
Mestring av dagliglivets aktiviteter ADL
Koordinering gjennom ansvarsgrupper og individuell plan (IP)
Samordningskoordinator for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet (SLT)
Samarbeid med 2. linje og 3. linje tjenester i helsevesenet.
 
HENVISNING:
Lavterskel tilbud – den enkelte innbygger kan ta direkte kontakt.
Henvendelse fra øvrige kommunale tjenesteområder
Henvisning fra fastlege eller Helse Nord – Trøndelag HF
 
TEAMET BESTÅR AV:
Marianne Amdal Tørring: fagleder,  spesialsykepleier psykisk helse voksne, alle ukedager 08:00 - 15:30
 mobil: 916 20 286
 
Reidun Bach Lona psykiatrisk sykepleier voksne, eldre og demensomsorg, tirsdag og torsdag 08:00 - 15:00,
 mobil: 952 83 329
 
Rune Grønbeck vernepleier ruskoordinator, Tre ukedager (varierende),
mobil: 456 10 088
 
Ann Jorun Okstad spesialsykepleier barn og unges psykiske helse, skolehelsetjenestsen
Alle ukedager: 08:00 - 15:30
mobil: 992 61 009
 
Ved behov for akutt hjelp kontakt Høylandet legekontor alle hverdager 08:00 - 15:30. Tlf 74 32 49 00
Etter kl 15:30 hverdager og helg:
 
Legevakt: 116 117
Øyeblikkelig hjelp: 113
 
Noen å snakke med:
Mental helse hjelpetelefon 116 123
Nettjenesten sidetmedord.no: https://www.sidetmedord.no/
Nettsiden ruskontrakt.no:  https://www.ruskontrakt.no/ 
 
 
Til toppen