Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psyksik shelsevern og rus (SANKS)

SANKS har også nasjonale kompetansetjenestefunksjoner og målet er å bidra til at den samiske befolkningen får et likeverdig tilbud innen psykiskhelsevern og rus.

SANKS tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne innenfor psykisk helse – og rusvern.

Organisasjonen SANKS har gjeldende telefonnumre:
SANKS: Barn og unge: tlf. 78 94 75 00
SANKS: Ungdomspsykiatrisk enhet: tlf. 78 94 75 60
SANKS: Voksenpsykiatrisk poliklinikk: tlf 78 94 76 50
SANKS: Døgnenhet psykisk helse og avhengighet: tlf. 78 94 76 00
https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks