Psykososialt team

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i eit bruker- og mestringsperspektiv.

Høylandet kommune har en egen tjeneste som tilbyr hjelp og oppfølging til alle som har utfordringer relatert til sin psykiske helse, eller som sliter med rusproblemer. Tjenesten er et tilbud til voksne over 18 år (Oppfølging av barn og unges psykiske helse ligger under helsestasjonen/skolehelsetjenesten). Høylandet kommune har valgt å kalle denne tjenesten for Psykososialt team. 

Utfordringene kan være f.eks. relatert til utfordringer i familien, kriser du opplever, selvmordstanker, bekymret for andre ang selvmordstanker, om du kjenner deg ensom, nedstemt eller sliter med angst. Tjenesten kan også være et tilbud til deg som er pårørende.

 

TJENESTEN TILBYR:

Forebyggende psykososialt og rus arbeid

Støttesamtaler

Bistand til pårørende

Trening i sosiale ferdigheter

Fysisk aktivitet

Veiledning 

Mestring av dagliglivets aktiviteter ADL

Koordinering gjennom ansvarsgrupper og individuell plan (IP)

Samordningskoordinator for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet (SLT)

Samarbeid med 2. linje og 3. linje tjenester i helsevesenet.

 

Forebyggende grupper og kurs: 
• Kurs i bekymringsmestring

Pris: 
Alle tilbudene i Tjeneste for psykisk helse og rus er gratis, med unntak av Kurs i bekymringsmestring.

Taushetsplikt:
Alle i tjenesten har taushetsplikt. Det skal ikke gis personopplysninger til utenforstående uten din tillatelse.

 

HENVISNING:

Lavterskel tilbud – den enkelte innbygger kan ta direkte kontakt.

Henvendelse fra øvrige kommunale tjenesteområder

Henvisning fra fastlege eller Helse Nord – Trøndelag HF

Du får en avtale innen 2 uker.

Du får en fast kontaktperson som du møter til faste avtaler enten på kontoret eller ved hjemmebesøk.

 

TEAMET BESTÅR AV:

Marianne Amdal Tørring: 

• fagleder for psykososialt team.

• spesialsykepleier psykisk helse

• Jobber alle ukedager 08:00 - 15:30

• mobil: 916 20 286

 Reidun Bach Lona 

• psykiatrisk sykepleier

• Jobber tirsdag og torsdag 08:00 - 15:00,

• mobil: 952 83 329

 Rune Grønbeck 

• vernepleier, ruskoordinator/SLT(samordning av lokalt rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak) koordinator. 

• Jobber tre ukedager (varierende),

• mobil: 456 10 088

Besøksadresse:

Vi har kontor på Høylandet sykeheim, Vargeia 25.

 

Ved behov for akutt hjelp kontakt Høylandet legekontor alle hverdager 08:00 - 15:30. Tlf 74 32 49 00

Etter kl. 15:30 hverdager og helg:

Legevakt: 116 117

Øyeblikkelig hjelp: 113

 

Noen å snakke med:

Mental helse hjelpetelefon: 116 123

Nettjenesten sidetmedord.no: https://www.sidetmedord.no/

Nettsiden rusinfo: www.rusinfo.no

Her er en liste over flere hjelpetelefoner og nettside: