Rådgivende enhet for russaker

Stortinget vedtok 7. juni 2021 at kommunene skulle etablere rådgivende enheter i kommunene. Dette er hjemlet i §3-9 i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.  
Enheten skal gi generell informasjon, råd og veiledning om risiko og helsefare ved bruk av rusmidler. 
“Enhetens ansvar innebærer å møte personer når oppmøte for enheten er satt som vilkår for påtaleunnlatelse eller som vilkår for en betinget dom jf. Ny bokstav k i straffeloven §37. Enheten skal også ha ansvar for å gjennomføre ruskontroll etter straffeloven § 37 første ledd bokstav d dersom det er satt som vilkår.” fra helsedirektoratets brev til kommunene. 
Påtalemyndigheten gir beskjed til enheten når en person får ilagt vilkår om å møte for enheten, og om det er satt vilkår om rustesting. Dersom personen ikke møter og/eller har positiv test skal påtalemyndigheten underrettes. Påtalemyndigheten avgjør da hvilke konsekvenser dette får.  
I Høylandet kommune ligger ansvaret for rådgivende enhet til fagleder for rus og psykisk helsetjeneste. Enheten består i utgangspunktet av fagleder, og annen ansatt ved rus og psykisk helse som har hovedansvar for arbeid med rus. Enheten vil imidlertid invitere inn andre aktuelle fagpersoner ved behov, f.eks politikontakt, lege, eller andre.