Pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne

Innføring av pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne

• Helsedirektoratet har på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet utarbeidet å implementert Pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

• Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling av ulike tilstander. Forløpene bygger på nasjonale og internasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling der disse finnes

• Pakkeforløpene er utviklet i samarbeid med brukerorganisasjoner og fagfeltet.

• Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører. 

• Pakkeforløpene introduserer ingen nye rettigheter og plikter, men bidrar til å sette god praksis i system.

 

De fem målene for pakkeforløpene er:

1. økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

2. sammenhengende og koordinerte pasientforløp

3. unngå unødig ventetid

4. likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor

5. bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner

 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus 

Psykiske lidelser - pakkeforløp voksne 

Psykiske lidelser - barn og unge

Pakkeforløp - spiseforstyrrelser hos barn og unge

Pakkeforløp - psykoselidelser inkludert mistanke om psykoseutvikling barn unge og voksne

Pakkeforløp - somatisk helse og levevaner ved psykiske lidelser og eller rusmiddelproblemer

Pakkeforløp - gravide og rusmidler

Pakkeforløp - rusbehandling-tsb

Pakkeforløp - tvangslidelse-ocd

Mer informasjon finnes på nettsiden til helsedirektoratet.no - tema psykisk helse

I vår kommune kan Psykososialt Team kontaktes for nærmere informasjon om pakkeforløpene for psykisk helse og rus. 

Forløpskoordinator voksne: 
Marianne Amdal Tørring, fagleder Psykososialt Team                                                                                                        Mob: 916 20 286                                                                                                                                         

Treffetid: man-fre. 08:00 - 15:30

Forløpskoordinator barn og unge:
Ann Jorun Okstad, helsestasjonen/skolehelsetjenesten                                                                             
Mob: 992 61 009

Trefftid: man-fre. 08:00 - 15:30