Koordinerende enhet (KE)

Alle kommuner skal ha en koordinerende enhet for habiliterings- og rehabiliteringsvirksomheten i kommunen. Den koordinerende enhet skal bidra til å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Enheten skal ha generell oversikt over kommunens tilbud innen habilitering og rehabilitering og et overordnet ansvar for arbeidet med individuell plan og for oppnevning, opplæring og veiledning av koordinatorer. Overordnet ansvar for individuell plan innebærer at enheten blant annet skal:

- Motta meldinger om behov for individuell plan og koordinator.
- Sørge for at det blir utarbeidet rutiner og prosedyrer for arbeidet med individuell plan.

Hvis du ser at du har behov for hjelp til å samordne tjenester, eller du ønsker å vite mer om individuell plan og/eller koordinator, kan du kontakte koordinerende enhet via telefon, eller du kan be noen i den tjenesten du har jevnlig kontakt med om å hjelpe deg å komme i kontakt med oss. 

Koordinerende enhet i Høylandet kommune er et tverrfaglig team som består av:

- Avdelingsleder helse – og familieenheten (leder koordinerende enhet)

- Avdelingsleder miljøarbeidertjenesten

- Rehabiliteringskoordinator/kommunefysioterapeut

- Saksbehandler helse og omsorg

- Andre fagpersoner innkalles ved behov

 

Kontakt oss:
Avdelingsleder helse – og familieenheten  -  Ann Jorun Okstad, mobil 992 61 009