Avlastning

Avlastning - for pårørende til barn og unge med funksjonsnedsettelse

Hva tilbyr vi?

Tilbud om avlastning gis til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge med ulike funksjonshemminger eller kroniske sykdommer. Tilbudet gis enten som avlastning utenfor institusjon eller som avlastning i institusjon. 

Avlastning utenfor institusjon
Avlastning utenfor institusjon gis i private hjem som timebasert tilbud enkelte dager eller det gis som døgntilbud. 

Miljøarbeidertjenesten har avlastningstilbud i døgnbemannet boenhet som er tilrettelagt for barn unge med sammensatte funksjonsnedsettelser, - deriblant multifunksjonshemmede.

Hvem kan få tilbudet?

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn og unge som har funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer.

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få avlastning. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, legger vi blant annet vekt på:

  • hvor mange timer du gir omsorg
  • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
  • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
  • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
  • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
  • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
  • om du har omsorg for mer enn én person
  • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
  • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Hva koster det?

Reise til/fra avlastningssted dekkes av omsorgsyter, samt utgifter til aktiviteter utover opphold i avlastningen. Omsorgsyter må sørge for at nødvendig utstyr og evt. medisiner medbringes til avlastningen. Utgifter til lege dekkes av omsorgsyter.

Søknadsfrist

Det er ikke søknadsfrist, søknader behandles fortløpende i Koordinerende enhet.

Her finner du søknadskjema for avlasting: nytt-soknadsskjema-hs1.pdf (hoylandet.kommune.no)