Koordinator og individuell plan

Hva er en individuell plan?

Individuell plan (IP) er et dokument som hjelper deg som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester å sette langsiktige mål for hvordan du skal mestre hverdagen. Planen gir oversikt over ditt behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Det er ditt mål som er utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at du deltar aktivt i å lage planen.

En individuell plan skal sikre:

  • at tjenestene du mottar blir samordnet og individuelt tilpasset
  • at alle tjenesteytere samarbeider med deg og/eller dine pårørende, og med hverandre

Hva er en koordinator?

En koordinator er en person som hjelper med å samordne dine tjenester. Koordinatoren hjelper også å lage en individuell plan. 

Hvem har rett til individuell plan og koordinator?

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har du rett til å få utarbeidet en individuell plan og få en koordinator. En individuell plan skal bare utarbeides dersom du selv ønsker det.

Du har rett til å få en koordinator selv om du ikke ønsker å lage en individuell plan.

Hvordan få en individuell plan?

Kommunen har ansvar for å tilby en individuell plan i de tilfellene det er behov for det. Du eller dine pårørende kan også selv be om å få laget en individuell plan og/eller å få en koordinator. Ta kontakt med Koordinerende enhet, eller benytt søknadsskjema dersom du ønsker å søke om individuell plan og/eller koordinator. 

Saksbehandler vil innhente opplysninger for å kunne tildele koordinator og individuell plan. Når tildelingen er klar, vil en koordinator kontakte deg og du må fylle ut en samtykkeerklæring. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Du har rett til å medvirke, og tjenesteapparatet skal legge til rette for dette. Pårørende skal også få medvirke i den grad du ønsker det. 

Pårørende har også rett til å medvirke dersom den som får individuell plan ikke har samtykkekompetanse.

Retten til en individuell plan står i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5. Retten til å delta i arbeidet med planen står i § 3-1. Den individuelle planen gir ikke en større rett til helse- og omsorgstjenester enn det som følger av regler som gjelder ellers.