Arealplan

Vedtatt arealplan

Høylandet kommunestyre vedtok i møte den 18.02.2016, sak 5/16 kommuneplanens arealdel for Høylandet kommune. Arealplanen er det overordnede styringsverktøyet for arealbruken i Høylandet kommune. I henhold til kommuneplanens § 11-15 er ikke vedtaket påklagbart.

 

 

1. Plankart kommuneplanens arealdel (PDF, 5 MB)

2. Detaljutsnitt av arealdelen for Midtbygda, Kongsmoen og Vassbotna (PDF, 8 MB)

3. Flomsonekart Midtre-Høylandet og Vassbotna (PDF, 9 MB)

4. Planbeskrivelse (PDF, 991 kB)

5. Vedtatte bestemmelser og retningslinjer (PDF, 872 kB)

6. Konsekvensutredning (PDF, 5 MB)

7. Innkomne merknader (PDF, 2 MB)

8. Møtereferat fra møte med Fylkesmannen og reindrifta 24.08.2015 (PDF, 128 kB)

9. Kartutsnitt som viser Sametinget og Lars Tovens aksept for utbygging innenfor felt F9.1 (PDF, 54 kB)