Kommunal planstrategi 2020-2023

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi.
 
En planstrategi er et dokument som redegjør for kommunens strategiske valg knyttet til utvikling av kommunesamfunnet og skal utformes etter behovet i den enkelt kommune. Planstrategien er ikke en plantype, men et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet.

Strategien danner slik grunnlag for å vurdere planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien er ikke bindende, og er kun retningsgivende for kommunens planlegging. Den har ingen direkte rettsvirkning for kommunens innbyggere.

Kommunal planstrategi 2020-2023_vedtatt 18062020 (PDF, 2 MB)