Retningslinjer og reglement for hallen

1) Retningslinjer.

Hållinghallen skal drives til beste for innbyggerne i Høylandet kommune, og er ment å skulle dyrke idretts- og kulturlivsgleden i kommunen, samt være møteplass for felles aktiviteter. Det er viktig at mangfold i idretts- og kulturlivet i kommunen benytter hallen og får ivaretatt sine interesser.

 

Hållinghallen består av følgende lokaliteter:

1. Idrettshall

2. Skytebane (miniatyr og pistol)

3. Møterom/Vrimleareal

4. Garderober – 4stk samt 2 stk instruktør-/dommergarderober.

5. Styrkerom/Treningsrom

6. Fritidsklubb med mulighet for e-sport.

7. Buldre-/ Klatrevegg 

 

I Hallen er følgende baner/oppmerkinger/utstyr:

• 1 håndballbane

• 1 Håndball kortbane

•  1  Basketball (hel hall)

• 2 Basketball trening (1/3 hall)

• 5 stk Badminton 

• 2 Volleyballbaner

• 1 tennis

Flerbrukshallen har en banestørrelse på 1100 m2. Hallen kan deles i 3 baner med skillevegg. Gulvet er belegg, oppmerket for aktiviteter som nevnt ovenfor.

2) Hvem kan leie.

• Fortrinnsvis Kultur- og idrettsmiljøet i Høylandet.

• Barn og unge under 19 år prioriteres før voksne fram til kl 20.00.

• Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmende har prioritet i fordeling av halltid.

• Hallen er også egnet til messer, arrangementer og lignende for private og offentlige tilstelninger.

• Skytebanen kan kun driftes av Høylandet skytterlag/Høylandet jeger og fisk/Høylandet pistolklubb, og ved bruk av godkjente skyte instruktør/standplassleder når den brukes til skyting.

Dersom arealet skal brukes til annet formål enn skyting, må dette skje i samråd med drifterne.

 

3) UTLEIETIDER

• Hallen og tilhørende lokaler leies ut hele året.

• Faste treningstider er forbeholdt perioden 15.august – 15.juni og følger skoleruten.

Hallen er åpen for utleie hverdager kl 08:00 – 23:00. Styrkerom/treningsrom i underetasjen kan ved nærmere avtale disponeres fra kl 05:00-08:00 utleie begrenses av kommunens tid til renhold.

• Etter spesiell avtale kan faste treningstider benyttes i jule-, vinter, sommer og påskeferie hvis hallen ikke er leid ut til andre arrangementer. 

• Leie i helger til cuper, seriespill eller andre arrangementer avtales spesielt med utleier.

• Utleie gjøres sesongvis fra august til mai. Med tildeling av tid to ganger årlig. 

• Sesongvis utleie må vike for sporadisk utleie/arrangementer.

4) BESTEMMELSER OM LEIE.

Tildeling av halltid/tilgang

• Halltid tildeles etter skriftlig søknad. Det er Høylandet Kommune som står for utleie av Hålling-hallen og tilhørende lokaler.

• Ved tildeling av tider fordeles det slik at flest mulig kan benytte hallen.

• Barneaktiviteter og aktiviteter for funksjonshemmede har prioritet i fordeling av halltid.

• Før endelig tildeling av halltilgang avholdes det et samkjøringsmøte med søkerne. I møte avklares det også eventuell bruk av ubenyttet treningstid høst og vår.

• Tildeling av halltilgang sendes ut innen 1. juni

Søknadsfrist:

• 1.mai for perioden 15.august – 15.juni.

• Hvis søknad leveres etter søknadsfrist vil søker få tildelt tid dersom hallen er ledig.

Leie:

• Leietakere som ikke har gjort opp sin halleie skal ikke tildeles ny tid.

Hva inngår i leien:

• Flerbrukshallen leies ut med det utstyret som er i hallen. Innelåst utstyr inngår i utgangspunktet ikke i leien. Utstyr utover det som allerede er i hallen, må leietaker anskaffe selv. Garderober og ordinært renhold er inkludert i leieprisen. Etter arrangement skal leietaker likevel rengjøre ifølge egen rengjøringsinstruks.

Leieavtale:

• Ved utleie utenom faste treningstider skal det inngås kontrakt. Avtalen skal inneholde 

avtale om leieperiode og tidsrom for leie, samt pris.

• Leietaker forplikter seg til å følge det fastsatte reglement som gjelder for Hålling-hallen

• Leietakere undertegner også på at de plikter å sette seg inn i gjeldende sikkerhetsrutiner og branninstrukser for Hålling-hallen, samt at de må rette seg etter pålegg gitt av utleiers brannvernleder.

 

5) BRUDD PÅ LEIEREGLEMENT ELLER KONTRAKT.

Det er å betrakte som brudd dersom:

• Utstyr står lagret i hallen, eller at det ikke er ryddet etter arrangement.

• hallens utstyr ikke er ryddet bort etter avsluttet treningstid.

• utleverte nøkler eller nøkkelkort ikke leveres tilbake.

• leietaker ikke har rengjort etter arrangement i henhold til rengjøringsinstruks og utleier må foreta ekstraordinær rengjøring.

• utleier må utføre noen av leietakers plikter etter utleie, blir dette arbeidet fakturert leietaker etter medgått tid.

 

6) BRUK AV FELLES UTSTYR

Dette gjelder utstyr kjøpt inn av IL Hållingen

• Eier av utstyret er IL Hållingen

• Utstyret skal være tilgjengelig for alle brukere av hallen.

• Tidtakerutstyret skal låses inn i eget skap i speakerbua. Lån av dette må avklares med utleieansvarlig for Hålling-hallen.

• Alt annet utstyr plasseres i sitt respektive lagerrom. 

• Det er laget en egen liste over innkjøpt utstyr som henges opp i lagerrommet.

 

7) REGLEMENT FOR UTLEIE AV HÅLLING-HALLEN

Ansvar:

• Enhver leietaker må vise hensyn ovenfor andre leietakere og virksomhetens egen bruk.

• Utover alminnelig erstatningsrettslig ansvar er Høylandet kommune uten ansvar for ulykke eller skade på personer eller eiendom, tap eller annet i forbindelse med utleie.

• Leietaker er økonomisk ansvarlig for skader som eventuelt oppstår på bygning, inventar og utstyr som skyldes leietaker eller den leietaker slipper inn i bygget. I dette økonomiske ansvaret inngår også utgifter, herunder evt. Utrykningsgebyr (kr 5000,-), i forbindelse med uaktsom eller forsettelig utløsning av brannalarm,. Videre er leietaker økonomisk ansvarlig for inventar, materiell m.v. som måtte komme bort i den tiden lokalene benyttes. Leietaker skal sørge for at ingen uvedkommende kommer inn i lokalene mens leien pågår.

• Alle leietakere skal ha navngitte ansvarshavende. Ansvarshavende navn, adresse og telefonnummer skal oppgis til Høylandet kommune før leieforhold godkjennes. Ansvarshavende kan avtale at en ansvarlig voksenperson skal være tilstede mens leien pågår. Ansvarlig voksenperson MÅ være over 18 år. Ansvarshavende skal sette opp en liste over hvem som er den ansvarlige voksenpersonen som vil være tilstede under de forskjellige aktivitetene.

• Ved skifte av ansvarshavende skal disse meldes inn til utleieansvarlig. Nøkler skal leveres inn og nye nøkler skal kvitteres ut.

• Ansvarshavende skal ha gjort seg kjent med reglene og forholdene på stedet før utleien finner sted og er ansvarlig for at reglene blir overholdt. Leietaker skal sette seg inn i lover og regler som til enhver tid er gjeldende.

• Klatrevegg kan kun brukes når godkjent instruktør/ansvarshavende leder aktiviteten.

 

Brann og ulykker:

Leietaker skal før bruk av lokalet sette seg inn i og kvitere for at følgende er forstått:

• Branninstrukser, herunder maksimalt antall personer som kan oppholde seg i lokalene.

• Rømningsveiers plassering, utforming og tilstand. Slokkemidler og hvor disse finnes.

• Leietaker er selv ansvarlig for å tilkalle hjelp hvis en ulykke skulle skje. Utleier er ikke ansvarlig for at telefon tilknyttet alarmsentral vil være tilgjengelig. Leietaker *     må ha mobiltelefon tilgjengelig så lenge leien pågår.

• Ved utrykning ved falsk alarm er leietaker ansvarlig for kostnader i forbindelse med dette, for tiden er på kr 5000,- . Bruk av ild er ikke tillatt med mindre særskilte
   regler sier noe annet.