Ordensregler Hållinghallen

• Alle leietakere plikter å rette seg etter reglementet.

• Leietaker må selv klargjøre lokalene til bruk.

• Etter bruk må det foretas nødvendig opprydding.

• Inventar og utstyr setes på plass og søppel bringes til anvist sted.

• Aktiviteter som sliter unormalt hardt på inventaret og utstyr er ikke tillatt.

• Leietaker er ansvarlig for at lys slukkes og vinduer lukkes og at samtlige dører som omfattes av leieforholdet er låst etter bruk.

• Siste leietaker på kvelden sørger for at garderobene er låst og at ytterdør lukkes skikkelig igjen. 

• Røyking, bruk av snus eller bruk av rusmidler er ikke tillatt i hallen. Ved større arrangementer kan dette fravikes etter søknad til og godkjenning fra kommunen.

• Det er ikke tillatt å ta med knusbart materiale eller tyggegummi i hallen (inklusive dusj, garderober m.m.) evt. annet som kan skade hall eller treningsflate.

• Vannflasker skal holdes utenfor spilleflaten.

• Tildelte tider for bruk av lokalet skal overholdes.

• Det er bare lov å bruke sko for innebruk (som ikke avsetter merker på golvet).

• Ballspill må ikke foregå i korridorer/garderobe.

• All bruk av apparater skal foregå under tilsyn og på forsvarlig måte.

• Dyr, med unntak av førerhund, må ikke tas inn i lokalene.

• Ekstra renhold som bl.a. følge av mangelfull opprydding vil bli belastet leietakere.

• Veggfast utstyr og materiell som er plassert uinnlåst i hallen kan benyttes av leietakerne med mindre det er gitt spesielle restriksjoner på bruken

• Boksklister, fett eller lignende er ikke tillatt i garderobe eller hall. For håndballspillere er kun vannbasert klister uten harpiks tillatt. (Assist Natur)

• Publikum har bare adgang til tribune/anviste plasser og ikke til selve spillerbanen og garderobene.

• I forbindelse med arrangementer kan leietaker henge eller sette opp egen reklame etc. Slikt materiell skal fjernes ved leietidens utløp. Opphenging eller
  oppsetting av andre elementer tillates ikke.

• Ved arrangementer må leietaker selv sørge for nødvendig vakthold i hall, garderober, tilskuerplass og parkeringsplasser (uteareal).

• Ved overnatting skal det i hvert tilfelle sendes skriftlig melding til Inntrøndelag brannvesen som vurderer hvert enkelt tilfelle. Ved overnatting må leietaker selv
   sørge for voksne, våkne vakter. Disse må være godt kjent med branninstruks, rømningsveiers plassering og hvor slokkeutstyr er plassert.

• Nøkler/nøkkelkort må leveres inn når leieforholdet utløper. Og kan ikke overtas av andre.

• Brudd på hallens reglement kan medføre bortvisning fra hall og tilstøtende lokaler i kortere eller lengre perioder.