Barn og unge som pårørende

Høylandet kommune ønsker å sikre barn og unge tidlig hjelp i forbindelse med foreldrenes sykdom, skade og avhengighet. Vi ønsker å sette barn og foreldre i bedre stand til å mestre situasjonen når foreldre har psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller somatisk skade eller sykdom.

Kommunen har plikt til å hjelpe deg å ivareta barn og unge som er pårørende. Formålet med lovbestemmelsene er å forebygge problemer hos barn og foreldre.

Begrepet ”barn” brukes om alle barn og ungdommer som er under 18 år.

Barn er pårørende når en av foreldrene eller annen næromsorgsperson blir syk, skadet eller har en funksjonsnedsettelse eller et rusproblem.

Barn er også pårørende når det et søsken som er sykt eller har tilstander som krever spesiell oppmerksomhet.

Begrepet foreldre omfatter alle som er omsorgsansvarlige for barn, det være seg biologiske foreldre, adoptivforeldre, steforeldre eller andre som har et omsorgsansvar for barnet.

Det kan være naturlig å tenke på barn som pårørende også i situasjoner som ikke handler om sykdom.  For eksempel opplever fire tusen barn hvert år at en av foreldrene er i fengsel. Som regel er det far. Behovet for informasjon vil være like stort for barna da som ved sykdom.

Også når en av foreldrene deltar i internasjonale operasjoner som bistandsarbeider eller gjennom forsvaret vil barn ha behov for informasjon fra sine omsorgspersoner.

Oppsummert kan vi si at barn er pårørende når det er et familiemedlem som blir utsatt for noe eller skal delta i noe som endrer situasjonen i familien på et potensielt belastende måte for barnet.

 Barn som pårørende Rettigheter for barn og unge som er pårørende - Pårørendesenteret (parorendesenteret.no)

 

Ann Jorun Okstad som er spesialsykepleier i skolehelsetjenesten,
og barneansvarlig for barn som pårørende, tlf. 992 61 009
mail:  ann.jorun.okstad@hoylandet.kommune.no