Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Ekstraordinær tilleggsutlysning

Kort om tilskuddet

Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.

Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål A skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap.

Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål B skal bidra til bedre norsk- og engelsk ferdigheter.

Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen av tilleggsmidler er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning

Ramme : 45 mill kroner.

Søknadsfristen er 20.05.2022

Tirsdag 3. mai kl. 18.00 holdes det et informasjonsmøte om ordningen.

Kontakt: e-post: Fri-tilskudd@imdi.no, telefon: 40 02 10 05

Lenke til tilskuddsportalen