Luftfart

Luftfart

Hva innebærer flyforbudet?
Restriksjonene innebærer at de flyene som er omfattet av forbudet, ikke kan fly til eller fra flyplasser i Norge, og de kan heller ikke fly over Norge. Forbudet gjelder både for Fastlands-Norge, og i tillegg for Svalbard og Jan Mayen. Flyene kan fortsatt fly i internasjonalt luftrom. Vi ser i praksis at en rekke russiske flyginger nå går i internasjonalt luftrom i havområdene mellom Fastlands-Norge og Svalbard.

Alle som skal fly i europeisk luftrom må innlevere en flight plan. Dersom et russisk fly planlegger å fly inn i et område der det er restriksjoner, så vil flygeplanen bli avvist. Det er etablert en sentralisert tjeneste under EuroControl Network Manager som på vegne av Norge og EØS-statene mottar og behandler alle reiseplaner. Vi ser at de russiske flygingene nå skjer i internasjonalt luftrom og at man forholder seg til restriksjonene.

Hvordan defineres norsk luftrom?
Det norske luftrommet defineres her som luftrommet over det norske fastlandet, Svalbard og Jan Mayen, og i tillegg norsk sjøterritorium (havområdet fra grunnlinjene ut til 12 nautiske mil).

Mellom de restriksjonsområdene som er etablert, er det internasjonalt luftrom der alle fly har anledning til å fly, også russiske.

Finnes det unntak fra flyforbudet? I så fall: Hvilke unntak er det snakk om?
Det er unntak fra flyforbudet. Russiske fly kan i en nødsituasjon nødlande på norske flyplasser eller fly gjennom norsk luftrom for eksempel i forbindelse med redningsaksjoner i Barentshavet.

Det er også åpnet for at det kan gjøres unntak fra flyforbudet i visse tilfeller, typisk der det er fare for liv og helse. Det kan oppstå tilfeller der det er nødvendig å fly gjennom norsk og europeiske luftrom, for eksempel for ambulanseflyginger og andre humanitære flyginger.

Luftfartstilsynet har gitt unntak for de russiske helikopterflygingene lokalt på Svalbard. Dette er flyginger som gjennomføres i forbindelse med gruvevirksomheten til Trust Arktikugol. Unntaket er gitt  ut fra hensyn til de generelle forholdene lokalt på Svalbard og konkrete hensyn til liv og helse. Det er for eksempel ingen veiforbindelse mellom Longyearbyen, Barentsburg og Pyramiden. Unntaket ble utstedt samtidig med innføring av flyforbudet for Svalbard. 

Det er i forbindelse med virksomheten til Trust Artikugol jevnlig behov for flyginger mellom Svalbard og Russland, for eksempel i forbindelse med planlagt mannskapsbytte for gruvene. Det må for disse flygingene søkes om tillatelse fra Utenriksdepartementet. Disse søknadene om transport av ansatte og deres familier til og fra Svalbard vil bli behandlet fortløpende.

Kan russiske fly nødlande i Norge, og kan norske fly nødlande i Russland?
Russiske fly kan fortsatt nødlande på norske flyplasser. Vi legger til grunn at norske fly på tilsvarende måte kan nødlande i Russland dersom det blir nødvendig.

På nettsider som flightradar24 og liknende tjenester har det etter innføringen av flyforbudet vært registrert russiske fly i norsk luftrom. Etterleves ikke flyforbudet?
Det finnes flere tjenester for å følge fly mens de er i lufta. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke er noen garantier for at grunnlagsdata og posisjonsdata i disse tjenestene er nøyaktige. Det kan være flere feilkilder som medfører at den flygeprofilen som vises ikke stemmer den faktiske flygingen. Det er for eksempel områder der det er manglende dekning og ruten stipuleres. Det vil ofte ikke være mulig ut fra nettsider som Flightradar24 å konstatere om flyforbudet er brutt.

Flyr norske fly nå over hviterussisk, russisk og ukrainsk luftrom?
Ukrainske myndigheter har stengt luftrommet over Ukraina, og det er derfor ingen sivile flyginger over Ukraina. Det samme er tilfellet for Moldova, der moldovske myndigheter har stengt luftrommet for sivile flyginger. Norske fly flyr ikke over hviterussisk luftrom; det gjør ingen fly fra EØS-statene.

Russland har informert om at det er innført et flyforbud for de europeiske statene som har innført et flyforbud for russiske flyginger. Etter det vi er kjent med, er det åpnet for at russiske myndigheter kan gi tillatelse til enkelte flyginger. Vi er ikke kjent med at norske flyselskaper nå flyr over noen del av russisk luftrom.

Hvordan påvirker flyforbudet norsk luftfart, både for person- og godstransport med fly?
Enkelte flyginger, både i Europa og de som skal til Asia, blir lengre og vil derfor ta lengre tid. I noen områder vil økt antall fly gjøre at det kan bli forsinkelser for flytrafikken.

Gjelder flyforbudet også for droner?
Flyforbudet gjelder også for droner (ubemannede luftfartøy).

Hvilke fly gjelder flyforbudet for?
Flyforbudet gjelder for alle fly operert av russiske flyselskaper, inkludert der det foreligger rutesamarbeid (code-sharing) med andre flyselskaper. Rutesamarbeid er en avtale mellom to eller flere flyselskaper om samarbeid, der alle de involverte flyselskapene selger billetter til flygingen, og der ett av flyselskapene faktisk gjennomfører flygingen.

Flyforbudet for russiske flyselskaper gjelder uavhengig av om et fly er registrert med russisk eller utenlandsk registreringsmerke.

Flyforbudet vil i tillegg gjelde for ethvert fly eid, innleid (chartret) eller på annen måte kontrollert av russiske statsborgere eller selskaper.

Er det lovlig å nekte en russisk statsborger å f.eks. leie et lite privatfly i Norge?
En russisk statsborger vil som hovedregel ikke ha lov til å chartre eller leie fly i Norge – verken små eller store. Dersom vedkommende russiske statsborger skulle ha behov for å leie fly i Norge, må det sendes søknad til Utenriksdpartementet. Dispensasjon vil da bli kunne bli vurdert i henhold til bestemmelsene i regelverket.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om stengningen av norsk luftrom for russiske flyvninger?
Se informasjon på Luftfartstilsynets hjemmesider.

(Ansvarlig departement: Samferdselsdepartementet)

Til toppen