Råd og informasjon om koronavirus i Høylandet kommune.

Det skjer stadig endringer i situasjonen rundt koronaviruset. Vi ønsker å holde våre innbyggere godt orientert og vil samle all informasjon slik at den blir enkelt tilgjengelig for deg.      Klikk her for informasjon   

Informasjon, betaling og klage

Informasjon om eiendomsskatt

Klikk for stort bilde Høylandet kommunestyre vedtok i 2017 å innføre eiendomsskatt for alle eiendommer i kommunen med virkning fra 1.1.2018. I løpet av 2017 ble det derfor gjennomført taksering av alle eiendommer som skal ha utskrevet eiendomsskatt i kommunen, og denne taksten gjelder i 10 år dersom det ikke skjer bygningsmessige endringer på eiendommen.

Det betyr at alle som eier bolig, fritidsbolig og næringsbygg må betale eiendomsskatt til kommunen. Eiendomsskatten er en viktig inntektskilde for kommunen — for å opprettholde gode kommunale tjenester og finansiere nye investeringer.

Eiendomsskatten og størrelsen på denne blir vedtatt i kommunestyret hvert år i forbindelse med budsjettbehandlingen. Herunder vedtas også størrelsen på bunnfradraget skattesatsen og hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter Eiendomsskattelovens §7.

Det kan klages på skattetaksten hvert år i de 10 årene taksten gjelder for, men man kan ikke klage på samme grunnlag to ganger. Klagen må være skriftlig og sendt til kommunen innen 6 uker etter at skattelistene blir lagt ut.

Eiendomsskatten faktureres sammen med kommunale avgifter.

Eiendomsskatten er for 2020 på 4 promille for bolig og fritid, og 7 promille for næring og verk/bruk. Kommunestyret har vedtatt kr 0 i bunnfradrag for 2020

Kommunestyret har vedtatt at fra 2018, skal det utskrives eiendomsskatt for hele kommunen, dersom ikke eiendomsskatteloven hjemler for fritak.

Kommunestyret var tydelig i sin diskusjon på at denne skatten skal brukes til nyinvesteringer og utvikling av kommunen, ikke til ordinær drift.

Kommunestyret har i møte 18.12.2018, sak 65/2018 pkt 6 ,vedtatt med hjemmel i eiendomsskattelovens § 7a og 7 b gitt fritak for eiendommer til bl.a. idrettslag, ungdomslag, institusjoner o.l.

Til toppen