Skarland Massetak

På vegne av G.Moen transport AS er det nå startet arbeid med privat forslag til reguleringsplan for utvidelse av Skarland massetak, planID 5046-2023002,  på eiendommen 85/2 i Høylandet kommune.

Hensikten med planarbeidet er legge til rette for en utvidelse av eksisterende massetak for å tilrettelegge for uttak av steimasser.

Det er utarbeidet et planprogram som beskriver planarbeidet og fastlegger hvilke temaer som skal utredes. Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn samtidig med melding om oppstart.

Hvis du har kommentarer, merknader eller opplysninger som er viktige for planarbeidet, kan du sende disse til

Solstad kommunalteknikk
Almås 200

7877 Høylandet

Eller e-mail; solstad_kommunalteknikk@outlook.com   innen 29.10.2023.
Kopi sendes postmottak@hoylandet.kommune.no, eller Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet

Planprogram    (PDF, 2 MB)

Planbegrensning (PDF, 530 kB)