Skjenkebevilling

Skal du skjenke alkohol til en forbruker mot vederlag, må du søke om en skjenkebevilling.

Hvem kan få bevilling

En bevilling kan innvilges for en bestemt anledning, for en bestemt del av året eller for inntil fire år av gangen. Det er opp til kommunen å vurdere om en søknad om bevilling skal innvilges, men et avslag skal begrunnes. Det er også opp til kommunen å vurdere hvilken type alkoholholdig drikke du får skjenkebevilling for.

Skjenking og drikking av alkohol ved forsamlingshus

Politiet presiserer at utgangspunktet er at all servering av alkohol mot vederlag krever bevilling, mens servering uten alkohol uten vederlag normalt tillates uten bevilling.

Lag og foreninger må ha skjenkebevilling til sine arrangement. Det er kun privatpersoner som kan leie et forsamlingshus for en bestemt andledning til sluttet selskap uten skjenkebevilling. Sluttet selskap er en bestemt krets personer som er invitert, f.eks. til bryllup, jubileum o.l. Det presiseres også at det er privatpersonene selv som må stå for innkjøp og servering av alkohol. Mat kan kjøpes fra andre, men ikke alkohol.

Lovgrunnlaget:

Alholholloven § 8-9, samt rundskriv fra sosial- og helsedirektoratet 02/2008.

Ta kontakt

Servicekontoret på kommunen kan hjelpe deg med mer informasjon.