Tildeling av kulturmidler 2023

Her finnes saksbehandling og vedtak om tildelingen av kulturmidlene for 2023.

Saksopplysninger

Det ble i februar kunngjort at fristen for å søke om kulturmidler for 2023 var onsdag 1. mai 2023.
Dette ble kunngjort både i Hærva, kommunens hjemmeside, og på Facebook om kulturmidlene.

Tildeling av kulturmidler tar sikte på å stimulere til et bredt engasjement og aktivitet i organisasjonene og de tildeles etter retningslinjer vedtatt i OU-sak 9/2007. Retningslinjene skulle ha vært revidert, men det har det ikke vært kapasitet til å få gjort dette så langt. Gjennom Lotteri- og stiftelsestilsynet kan frivillige lag og organisasjoner søke om strømstøtte, https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/ Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Søknadsfristen for 1. kvartal var 24. mai. De søknader som begrunner sin søknad med høye strømpriser, har vi vurdert litt strengere da det finnes sentrale strømstøtteordninger. Når det gjelder søknadene om kommunale kulturmidler for 2023, er det totalt ved fristens utløp 1. mai 2023 - 17 lag og organisasjoner som har søkt på kulturmidler for 2023. I tillegg er det kommet søknad fra IL Hållingen en dag etter fristen utløp.

Samlet søknadsbeløp er på kr 814.700, fordelt på kr 330.000 til samfunnshus/grendehus, kr 285.000 til ulike anlegg, og kr 199.700 i kulturmidler til drift lag og foreninger. I hht. gjeldende økonomireglement kap. 1.3 pkt. j har kommunedirektøren fullmakt til å fordele budsjetterte kulturmidler til drift og anlegg i henhold til vedtatte retningslinjer. Men på grunn av at vi i flere år har signalisert at retningslinjene skulle vært revidert, og dette ikke er ferdigstilt, velger vi også i år å fremme denne saken om tildeling av kulturmidler for 2023 frem for politisk behandling.

Lenken inneholder Saksbehandling og vedtak  (PDF, 170 kB)