Seniorer i Høylandet

MÅL: «Kultur for alle» uansett funksjonalitet vil være med å øke livskvaliteten til våre seniorer.

Ved et nært samarbeid med frivillige lag og foreninger, samt Frivilligsentralen ønsker vi å koordinere og tilrettelegge aktivitetene på best mulig måte. En av tiltakene for å lykkes er med DKSS-midler. Både staten og kommunen har avsatt startmidler til Den kulturellespaserstokken (DKSS-midler). Den gir nye og utvidere muligheter til deltakelse, opplevelser og livskvalitet for eldre.Kulturdepartementets mål med Den kulturelle spaserstokken er:

  • Sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet til eldre.
  • Legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjektet lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk eks. alle kunst- og kulturgenre, som musikk, teater, film, litteratur og billedkunst."
  • Bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i dagliglivet.

Høylandet kommune vil ha en aktiv og framtidsrettet seniorpolitikk som inviterer til deltakelse. Kultur, måltider, aktivitet og trivsel er sentrale elementer i et helhetlig kulturtilbud. For å utvikle en god omsorgstjeneste er det behov mer aktivisering, både sosialt og fysisk, samt økt oppmerksomhet på brukerens sosiale, eksistensielle og kulturelle behov. For kulturlivet innebærer dette å tilrettelegge for en voksende andel av kulturpublikumet – den økende andelen av seniorer og aktive eldre mellom 62 – 80 år.

Tiltak:

  • Skape gode møteplasser, eks seniordans, julebord, , kulturkvelder, trening/rehab
  • Samarbeid på tvers av kommunegrensene
  • Rullerende årshjul for aktiviteter
  • Trening ved Namdal rehabilitering (treningssal/basseng)
  • Felles turer til museum, teater og kino.