Kommunale kulturmidler

Søknadsfristen for å søke på årets kulturmidler er satt til 1. mai 2024.

Retningslinjer fordeling av kulturmidler.Formålet med kulturmidlene:
Kulturmidlene skal stimulere lag og foreninger til å oppnå kommunens langsiktige mål satt i
samfunnsplanen.

Typer kulturmidler


1) Aktivitetsmidler
Stimuleringsmidler til lag og foreninger for å gjennomføre aktiviteter som;
- Utvikle nye møteplasser
- Aktiviteter for nye innbyggere
- Trivselstiltak i hele bygda
- Videreføring av eksisterende aktiviteter


2) Drift av kulturbygg (samfunnshus)
Tildeling av tilskudd for drift av kulturbygg som ligger i Høylandet kommune.
Tilskuddet fordeles to-delt. 50% fordeles likt mellom søkerne, mens resten fordeles søkere
prosentvis etter dokumenterte driftsutgifter foregående år.


3) Drift av anlegg
Tildeling av tilskudd for drift av anlegg som ligger i Høylandet kommune.
Tilskuddet fordeles søkere prosentvis etter dokumenterte driftsutgifter for det enkelte anlegg.


Hvem kan søke om økonomisk støtte?
Lag og foreninger hjemmehørende i Høylandet kommune eller med sterk tilknytning til
kommunen kan søke om midler til drift av organisasjonen.
Vedlegg til søknaden skal være:
- Aktivitetsplan eller beskrivelse som viser hva omsøkte midler skal brukes til.
- Regnskap for siste år samt oppgave over kapital/bankinnskudd. Revidert av lagets revisor.
- Budsjett for inneværende år. Vedtatt av årsmøte.

Søknaden skal sendes via elektroniske søknadsskjema på kommunens hjemmeside, og retningslinjene for tildeling av midler finner du her. (PDF, 110 kB)

Kontakt undertegnede om du har spørsmål eller trenger hjelp ang. de ulike tilskuddsordningene, eller trenger hjelp til utfylling av søknadsskjemaet.

Kommunalsjef Oppvekst og kultur  - Fredrik Steinsvik tlf. 920 60 289