Kartlegging av friluftsområder i Høylandet kommune

For å få en bedre oversikt over hvilke områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon, har friluftsområder i hele kommunen blitt kartlagt og gitt en verdi.

For å få en bedre oversikt over hvilke områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon, har friluftsområder i hele kommunen blitt kartlagt og gitt en verdi. Kartlegging og verdisetting har fulgt en nasjonal metodikk utarbeidet av Miljødirektoratet. Resultatene er offentliggjort på Naturbase.no. I tillegg til informasjon om hvilke områder som blir benyttet, har kartleggingen gitt informasjon om hvilke aktiviteter områdene benyttes til, i hvilken grad områdene er tilrettelagt og hvor stort bruksomfanget er. Dette er nyttig informasjon som blir benyttet i den framtidige arealplanleggingen i Høylandet kommune og i kommunens arbeid med å legge til rette for at befolkningen kan ha et variert og aktivt friluftsliv.   

Kart over friluftsområdene finner du her: Friluftsområder kart (PDF, 7 MB)

Oversikt over friluftsområdene og verdsetting: Friluftsområder skjema (PDF, 397 kB)

Excel  kjema over alle verdier og kartlegginger  (XLSX, 82 kB)