Ferdselsåreplan for Høylandet kommune

Hva er en ferdselsåreplan?
En plan for friluftslivets ferdselsårer er en temaplan som gir en oversikt over viktige og relevante ferdselsårer for friluftslivet i kommunen vår. Planen skal gi en beskrivelse av nåsituasjon, og skissere tiltak for å ivareta og utvikle ferdselsårene i tråd med mål som er satt for planarbeidet.

Ferdselsårer er traséer for ferdsel som er synlige i terrenget i den sesongen som er aktuell for bruk og leder for ferdsel på vann og over breer - (stier, turveger, skiløyper, padleruter osv.)

Trenger du informasjon om planen eller har du ferdselsåre du ønsker å melde inn, ta kontakt på e.post til Inger Sofie Aune Johannessen  eller du kan ringe 

Den ferdig planen vil bestå av tre hoveddeler:

 • en tekstdel, der planens effekt og resultatmål, hovedinnhold, analyser og virkninger beskrives, samt de hovedgrepene som gjøres for å nå målene.
 • en handlingsplan som beskriver hvordan planen skal følges opp konkret, med prioriteringer, strategier, tiltak, ansvar og økonomi.
 • et temakart som viser eksisterende og eventuelt planlagte og foreslåtte ferdselsårer.

Hvorfor lager vi en slik plan?

 • Vi ønsker oversikt over kommunens viktigste ferdselsårer og tilstanden på turruten
 • Vi ønsker å avklare ansvar og skaffe oversikt over vedlikeholdsoppgaver
 • Vi vil sikre tilgang til turruter som er tilpasset brukere med ulike behov, sommer og vinter
 • Ferdselsårene som beskrives i planen skal legges inn i Nasjonal base for tur- og friluftsruter
 • Alle skoler, barnehager og omsorgsboliger/sykehjem skal ha en turvei/sti eller turrute tilpasset deres bruk i umiddelbar nærhet

Status for  arbeidet?

 • Høylandet har opparbeidet arbeidsgruppe og vil gjennomføre en intern kartlegging av kjente ferdselsårer. Nå trenger vi hjelp fra befolkningen til å kartlegge flere ferdselsårer, og kvalitetssikre de.
 • Vi vil sende ut en SMS (Varsling 24) til alle hjemmelshaver. Vi tror det vil hjelpe oss for å få innspill på flest mulig ferdselsårer.
 • Når kartleggingen er ferdig, starter arbeidet med å utarbeide planen med tiltaksplan, skiltplan og kartdel. Planen forventes å være klar for politisk behandling februar 2023

Artikkelliste