Hvilke tjenester kan vi tilby inne rehabilitering, fysio- og ergoterapi

Ved behov for tjenester kan man henvises til både fysioterapi og ergoterapi via direkte kontakt, eventuelt via pårørende, lege, sykehus, helsestasjon, hjemmebaserte tjenester, sykehjem eller rehab.institusjoner.

Vi ønsker å tilby:

  • Rask og tverrfaglig bistand
  • Veiledning, behandling og trening, individuelt eller i gruppe. 
  • Hjelp til å mestre egen livssituasjon. 
  • Tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging.
  • Tilrettelegge for fysisk aktivitet og deltakelse på ulike arenaer. 
  • Tilrettelegging av et målrettet tilbud om habilitering eller rehabilitering, i tett samarbeid med andre faggrupper.
  • Helsefremmende og forebyggende tiltak rettet mot både barn, unge og eldre i kommunen
  • Deltakelse i ansvarsgruppe og utarbeiding av individuell plan (IP). 
  • Tilrettelegge for at brukere skal kunne fremme sin funksjonsevne, leve mest mulig selvstendig, og kunne delta sosialt og i samfunnet rundt seg.

 

 

Sist endret 09.01.2024 10.01