Omsorgslønn

Omsorgslønn er en økonomisk godtgjørelse (frivillige omsorgsytere, pårørende, ektefeller, samboere samt foreldre) for særlig tyngende omsorgsoppgaver i hjemmet. Søknad om omsorgslønn vil bli sett i sammenheng med andre offentlige hjelpetiltak som tilbys den omsorgstrengende.

Omsorgsytere, som oftest nære pårørende.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den omsorgstrengende selv kan søke om omsorgslønn.

Saksbehandling - Søknader behandles fortløpende.

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Det vil bli fattet et vedtak. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt tjenesten eller ikke, og hva tjenesten eventuelt omfatter.

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen,og ikke fått innvilget din søknad,  kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • Både omsorgsyter og den omsorgstrengende kan påklage avgjørelsen.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen

 

Vilkår

Omsorgsyteren må ha «et særlig tyngende omsorgsarbeid». Momenter som kan tas i betraktning er:

  • om søkeren arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
  • om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig
  • om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
  • om fordelingen over tid; om det skjer i perioder eller hele tiden
  • om arbeidet fører til sosial isolasjon og mangel på ferie og fritid
  • om det er snakk om omsorg for mer enn én person

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m § 3-6 (Omsorgslønn

 

Lov om pasient- og brukerrettigheter kap. 7 (Klage)