Parkeringsbevis

 Du kan søke kommunen om parkeringstillatelse for forflytningshemmede. Tillatelsen gir deg rett til å parkere på offentlig skiltet og reservert parkeringsplass uten at du betaler avgift, og uten at du behøver å følge den lengste fastsatte parkeringstiden (så fremt det ikke er gitt melding om noe annet). Du får vanligvis tillatelse for to til fem år.


Parkeringstillatelsen gis til bilfører eller passasjer, etter søknad og fremlagt legeerklæring.

Formålet

Formålet med forskriften er at de som har et reelt behov for parkeringslettelser skal få bedre tilgang til parkering. I forskriften pekes det på at du må ha særlig behov for parkeringslettelse ved bosted, arbeid og/eller annen aktivitet.

Hvem kan søke?

Tilbudet er beregnet på forflytningshemmet fører av motorvogn, eller forflytningshemmet passasjer med særlige behov for parkeringslettelser.
Dersom du er bilfører vil din søknad bli vurdert ut fra om du har et særlig behov i forhold til lettelser i parkering, da det er deg selv som må parkere bilen.
Søker du som passasjer, er vurderingene annerledes. Som passasjer kan du bli kjørt nært opp til bestemmelsesstedet. Bilfører har anledning til å hjelpe deg ut av bilen, for så å kjøre på vanlig parkeringsplass. Tildeling av parkeringstillatelse for passasjerer er således underlagt en vurdering basert på noen andre kriterier enn for tildeling til bilfører, bla behovet for hjelp utenfor kjøretøyet.
Kommunen gjør en helhetsvurdering av søknaden på bakgrunn av medisinske opplysninger fra legen din, og parkeringsbehovet som du selv oppgir.

Om søknaden

Ved søknad om fornyelse av tillatelse kreves ny søknad og legeerklæring. Gamle kort skal leveres inn til kommunen.
Søknadsskjema og legeerklæringsskjema kan fås ved henvendelse til rehabiliteringstjenesten eller legekontoret.

Søknaden skal inneholde

- Navn, hjemstedsadresse, fødselsdato og telefon.
- Arbeidsplassens adresse.
- Det må krysses av om du søker om parkeringslettelse som sjåfør eller passasjer.
- Det må opplyses om det allerede foreligger en bekreftelse, og hvor lenge denne gjelder.

Legeerklæring:

Legeerklæringen skal være utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose, hvor langt du kan gå med og uten ganghjelpemiddel, og om du bruker krykker, rullator eller rullestol. Det er viktig at legen gir en beskrivelse av hvordan diagnosen påvirker din forflytningsevne. Legeerklæringen gir det medisinske grunnlaget for vurdering av din forflytningsevne. For legeerklæring kreves time/konsultasjon hos lege.

Utfylt søknadsskjema og legeerklæring leveres Rehabiliteringstjenesten.

Dersom den sendes via post, er adressen:

Rehabiliteringstjenesten i Høylandet kommune,
v/Kristin J. Østerås,
Vargeia 1,
7877 Høylandet.

Artikkelliste