Høylandet sykeheim

Høylandet sykeheim gir tilbud til personer som har behov for omsorg og pleie hele døgnet.
Vi kan tilby avlastningsplass, korttidsplass, langtidsplass og kommunal akutt døgnenhet (KAD).
 

Vårt mål er å gi sykepleiebehandling, trygghet og omsorg av høy faglig kvalitet som settes i forhold til den enkeltes funksjonsnivå. Vi skal vise respekt og medmenneskelighet for våre pasienter.

Avlastning
Avlastning er tidsavgrenset døgnopphold og/eller tilbud ved dagavdeling i kommunen. Du får avlastning når du er i en livssituasjon med særlig tyngende omsorgsansvar.

Kriterier

Det skal foreligge et særlig tyngende omsorgsarbeid for omsorgsyter, i tillegg må omsorgsmottakeren være helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp til daglige gjøremål.

Korttidsplass
Tidsbegrenset døgnopphold på korttidsavdeling for dem som trenger opptrening og/eller skal komme seg etter sykdom/skade, kan profitere på et miljøskifte av kortere varighet, eller er døende eller akutt syke.

Kriterier
Søker må ha rett på helsehjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2. Søker må selv ønske korttidsopphold og det må foreligge egen søknad. Søker må bo eller oppholde seg i kommunen.

Langtidsplass
Langtidsplass i institusjon er et botilbud der hvor du får den hjelpen du trenger hele døgnet.
Hvem som kan søke om et slikt botilbud:
Søker må ha rett på helsehjelp etter lov om helsetjenesten i kommunene og selv ønske å bo på institusjon. Unntaksvis kan pårørende skrive under på søknaden når pasienten lider av demenssykdom eller forvirringstilstand. Prisen for en langtidsplass beregnes ut fra pasientens grunnpensjon fra Folketrygda, inntekt og skatt.

  • Grunnpernsjon reduseres som regel med 75 %
  • Andre inntekter som tilleggspensjon, trygdeytelser, avkastning på formue reduseres med 85 %

Kommunal akutt døgnenhet (KAD)
Er et tilbud til pasienter som trenger innleggelse for behandling, observasjon og pleie som kan behandles av lege med allmennmedisinsk kompetanse og følges opp av sykepleiere.

Kontaktinformasjon:

Vaktrom Sykeheim: 74 32 49 30 / 900 96 845
Avdelingsleder Marte Hegge Berg tlf 476 18 581