Når må jeg søke om avkjøringstillatelse?

 

Kommunal vei

Dersom du skal lage ny, eller flytte, en avkjørsel fra kommunal vei, må du søke kommunen om tillatelse. Søknaden må være del av en byggesøknad.

Du må sende søknad for:

  • etablering av ny avkjørsel
  • flytting av avkjørsel
  • endret bruk av avkjørsel (flere boenheter)

Når avkjørsel inngår i en dele- eller byggesøknad, vil avkjøringstillatelse bli gitt samtidig med tillatelse til tiltak med de frister som gjelder i plan- og bygningsloven. Kommunen skal så snart som mulig behandle saken. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Hvis søknaden blir avslått, kan du klage på vedtaket. Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket. Klagen må være begrunnet. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Byggesøknad finne du her

Privat vei

Søknad om avkjørsel fra privat vei må godkjennes av veiens styre i samråd med veiens grunneier. (I tillegg må det søkes om utvidet bruk av avkjørsel fra offentlig vei.)

Fylkes-/ riksvei

Søknad om privat avkjørsel fra fylkesvei/riksvei sendes til Statens Vegvesen:

Søknadsskjema Statens Vegvesen