Slik fremmer du reguleringsplan

Her er kommunens veiledning til deg som ønsker å fremme en privat reguleringsplan.

En reguleringsplan skal være i tråd med kommunens arealdel. Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan legge fram forslag til reguleringsplan. Forslaget skal utarbeides av fagkyndige/plankonsulent ( i tråd med plan og bygningslovens § 12-3)

1. Før planarbeidet starter:

Før planarbeidet starter må du ha et oppstartmøte med oss i kommunen. Oppstartsmøtet er ikke gebyrbelagt. 

Du bestiller oppstartsmøtet hos plansjefen. Plansjefen vil vurdere om planarbeidet er i tråd med overordnede planer og gi tilbakemelding, senest innen tre uker.

2. Oppstart av planarbeid/planinitiativ.

Utkast til oppstartdokumenter oversendes planavdelingen for kvalitetssjekk når referat fra oppstartmøte er mottatt.

Når kvalitetssjekken er gjennomført, kan plankonsulent kunngjøre oppstart av planarbeidet i Namdalsavisa, i Hærva, og eventuelt på egen nettside og/eller i sosiale medier. Plankonsulenten skal også sende oppstartvarselet til kommunen, som legger det ut på sin nettside. SOSI-fil av planavgrensningen skal legges ved. 

Kunngjøringen skal minimum inneholde en kartskisse som viser avgrensning av planområdet og en kort beskrivelse av formålet. (lenke til annonsemal)

Krever planen konsekvensutredning, skal planprogram legges ut på høring samtidig. Utkastet til planprogram skal også kvalitetssjekkes av kommunen, på samme måte som de andre oppstartsdokumentene.

Fristen for innspill til oppstartsdokumentene/planprogrammet bør være minst fire uker. Inneholder planen krav om konsekvensutredning, skal fristen settes til minst seks uker. 

Plankonsulenten skal varsle oppstart av planarbeidet med eget brev til berørte offentlige parter, registrerte grunneiere, festere og andre rettighetshavere, naboer, gjenboere og andre interesser som kan bli direkte berørt. Naboliste kan bestilles hos kommunen.

Oppstartsbrevet skal redegjøre for planforslaget, og konsekvenser for omgivelsene. Kart og illustrasjoner skal legges ved.

Etter et høringsperioden sammenfattes innspillene til et endelig planprogram. Det endelige planprogrammet skal vedtas av Høylandet formannskap før planforslaget kan fremmes. 

3. Utarbeide planforslag.

Et planforslag skal inneholde reguleringsbestemmelser, plankart, planbeskrivelse med eventuell konsekvensutredning, samt nødvendige analyser, utredninger og illustrasjoner. Planmaterialet skal være utformet i hht kommunaldepartementets veileder til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt planregister.  veileder

Plankonsulenten skal utarbeide planforslaget i hht nasjonal produktspesifikasjon for digitale planer. lenke

Hvis planforslaget inneholde uklare eller uavklarte ting i forhold til offentlige planmyndigheter, kan kommunen ta opp forslaget i regionalt planforum før planforslaget ferdigstilles.

Alle plandokumenter skal når de er ferdigstilt, sendes Høylandet kommune i filformatet pdf. Plankart skal også sendes i SOSI.format, og vi ønsker Word-versjoner av alle tekstdokumenter.

Dokumentasjon som kreves;

- Plankart i pdf. og SOSI-format i hht nasjonal produktspesifikasjon for digitale planer

- Reguleringsbestemmelser

- Planbeskrivelse

- Risiko og sårbarhetsanalyse

- eventuell tilleggsdokumentasjon ved behov, som støyrapport, naturmangfold osv.

- innspill, merknader og uttalelser; alle innkomne skriftlige merknader, og uttalelser sendes inn som vedlegg, sammen med forlagsstillers kommentarer.

- Varslinger skal sendes inn - kopi av kunngjøringsannonse (datert) samt varslingsbrevet og liste over hvem som er varslet

- dersom planforslaget krever konsekvensutredning, skal denne være innarbeidet i planbeskrivelsen.

Komplett planforslag sendes til postmottak@hoylandet.kommune.no

4. Offentlig ettersyn og høring.

Planforslaget legges fra for formannskapet som bestemmer om forslaget skal legges ut til offentlig ettersyn.

Når kommunen har mottatt et komplett planforslag er saksbehandlingsfristen 12 uker. Om planforslaget ikke er komplett vil plansjefen gi tilbakemeldinger om hvilke endringer som må gjøres.

Kommunen kunngjør vedtak om offentlig ettersyn og høring på planen i Namdalsavisa, på kommunens nettside og eventuelt i sosiale medier. Berørte myndigheter varsles. 

Merknader og uttalelser sendes til postmottak@hoylandet.kommune.no eller til Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet, innen 6 uker.

5. Planvedtak.

Etter at høringsfristen er utløpt, sender kommunen innkomne merknader og uttalelser til plankonsulent for vurdering og kommentar. Plankonsulenten innarbeider merkvader og kommentarer i planforslaget og sender revidert planforslag til kommunen. 

Planforslaget legges fram til formannskapet for behandling.

Kommunestyret fatter endelig planvedtak.

Kommunen kunngjør vedtaket i Namdalsavisa og på kommunens nettside. Kommunen informerer også plankonsulent, forslagsstiller og berørte parter om vedtaket.

6. Klage

Du har mulighet til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra kunngjøringsdato.

Artikkelliste