Omdisponering av eiendom

Dersom du ønsker bruksendring av en eiendom må det søkes omdisponering av arealet etter kommunens arealdelplan.

Det finnes ikke et eget søknadsskjema for formålet. Du skriver en søknad der det skal beskrives hva som omdisponeres og hvorfor. Det må beskrives hva arealet omdisponeres fra og til og vedlegges et kart med søknaden.

Den vanligste omdisponeringa er fra landbruks og friluftsformål til boligformål ved fradeling av boliger fra gårdsbruk. En annen vanlig omdisponering er fra bolig til fritidsbolig.

Dersom omdisponeringa kommer i forbindelse med fradeling og oppmåling vil vedtaka bli samlet i en sak.