Søk barnehageplass

Du kan søke barnehageplass når barnet ditt har fått fødselsnummer. Bruk søknadsskjemaet for søknader til kommunal barnehageplass.

Du kan nå søke om ny plass, endring av plass, oppsigelse av plass og redusert foreldrebetaling.

Hvem kan få tilbudet?

  • Alle med barn i alderen 0-6 år kan søke om barnehageplass.
  • Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
  • Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.
  • Du må søke inne søknadsfristen 15.03.
  • Retten til barnehageplass gjelde for de som er bosatt i Høylandet kommune. 

Slik søker du

Vi har gått over til et nytt system for søknad om barnehageplass i Høylandet barnehage. Denne lenken skal brukes både når :

  • Søknad på ny barnehageplass
  • Bekrefte mottatt plass i barnehagen
  • Endring av plass
  • Oppsigelse av barnehageplass
  • Eller søknad om redusert foreldrebetaling skjer ved innlevering via digitalt søknadsskjema.

Hovedopptaket har søknadsfrist 15. mars med oppstart fra august måned (nytt barnehageår). 
Søknader som kommer inn etter fristen, vil bli behandlet fortløpende. I tillegg gjennomføres fortløpende inntak gjennom hele året ved ledige barnehageplasser.

Det er bare nødvendig med vedlegg hvis barn eller foreldre har særskilte behov. Dette kan være dokumentasjon som viser sakkyndige vurderinger, henvisninger til PPT, uttale fra lege/helsevesen eller lignende.

Tildeling utenom hovedopptak

Utover hovedopptak vil det ved ledighet av plasser tildeles fortløpende. Tildeling av barnehageplass skjer i henhold til gjeldende vedtekter/ opptakskriterier.

Hva skjer videre?

Når søknaden er ferdig behandlet vil du få tilsendt et tildelingsbrev. Sammen med tildelingsbrevet må dere huske å bekrefte plassen, før den blir gjeldende.

Betalingssatser barnehageplass

Matpenger kommer i tillegg. Kr 481,- på helplass. Gjeldende satser fra 01.01.24.
Betalingssatser barnehageplass
5/5 plass 4/5 plass 3/5 plass 2/5 plass 1/5 plass
3.000 2.548 2.100 1.350 750

 

Klageadgang

Om du ikke er fornøyd med resultatet i vedtaket, kan dette påklages i henhold til forvaltningslovens alminnelige bestemmelser om klage på enkeltvedtak.
Klage må være sendt til Høylandet kommune innen 3 uker fra du mottok vedtaket.
Dersom kommunen mener at vedtaket skal opprettholdes, sendes saken videre til
Statsforvalteren i Trøndelag for endelig vurdering.