Lov om miljørettet helsevern

Formålet med denne loven er å bidra til at miljøet i skolen fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. Den skal også forebygge sykdom og skade. Denne loven kommer i tillegg til Opplæringsloven (§9A) og kan ses på som elevenes arbeidsmiljølov.

Med elevenes skolemiljø menes både det fysiske og psykososiale miljøet, både innendørs og utendørs. Loven gjelder også på andre områder der virksomheten drives, f.eks gapahuk, og på turer/utflukter.

Foreldre og elever skal både involveres og informeres om det skolen gjør i dette arbeidet. På Høylandet barne- og ungdomsskole involveres foreldrene først og fremst gjennom FAU, samarbeidsutvalget og skolemiljøutvalget. Elevene involveres gjennom elevrådsarbeidet.

Skolen har også en opplysningsplikt og foresatte og elever skal informeres om forhold som kan ha negativ innvirkning på helsen. Dette gjelder bl.a:

  • Klager på inneklima.
  • Ventilasjonsanlegg som ikke virker over tid.
  • Utilfredsstillende renhold.
  • Oppussingsarbeider som forårsaker støy, lukt, støv eller sikkerhetsmessige utfordringer.
  • Vannlekkasje.
  • Forhold som kan forårsake smitte blant elever og ansatte.
  • Utfordringer i det psykososiale miljøet.
  • Alvorlige skader eller hendelser elever har vært utsatt for.
  • Skadedyr og skadedyrbekjempelse 
  • Eksterne forhold som skolen selv ikke er ansvarlig for, f.eks. støyende anleggsarbeider på nabotomten eller trafikksikkerhetsmessige forhold.

Det er utarbeidet et eget klageskjema som ligger på kommunens hjemmeside eller som kan fås ved henvendelse til SFO, kontaktlærer eller rektor.

Klagen leveres rektor eller en ansatt.

 

Høylandet 28/10-2019

Inger Seem