BTI - bedre tverrfaglig innsats

Bedre tverrfaglig innsats handler om at vi jobber sammen for å sikre at barn og ungdom i Høylandet kommune får riktig hjelp så tidlig som mulig!

Hva er BTI?
Noen ganger i løpet av et liv kan ditt barn, eller dere som familie, ha behov for ekstra støtte og hjelp. Da er det viktig at de som gir hjelpen samarbeider for å gi dere et best mulig tilbud.

BTI er en modell for samhandling. Det handler om tidlig innsats, bedre samordning av tjenester og involvering av dem det gjelder; både barn, ungdom og foreldre.

Målsettingen for BTI er å kvalitetssikre helhetlig og koordinert innsats uten oppfølgingsbrudd. Alle som er involvert i arbeidet rundt et barn, en ungdom, eller en familie med utfordringer, skal oppleve at man er en del av et team som jobber sammen mot felles mål.

Informasjon om den tverrfaglige samhandlingen som gjøres på individ, tjeneste – og kommunenivå finnes her:
Samhandlingsmodell for Høylandet kommune – For utsatte barn og unge

BTI modellen, med stafettloggen finnes her:
Høylandet – BTI – Bedre samarbeid for barn og unge i Høylandet kommune (bedreinnsats.no)

Kontaktpersoner BTI:
Rektor Eskil Skarland, mobil 91639441
Styrer Tove Vang, mobil 47300479
Helsesykepleier Ann Kristin Vold, mobil 91551588
Avdelingsleder helse – og familie Ann Jorun Okstad, mobil 99261009