Strategi for digitalisering 2023 - 2027

Høylandet kommune skal til enhver tid levere gode, trygge og sammenhengende tjenester til innbyggerne, næringsliv og frivillige organisasjoner. Teknologi må brukes på en riktig og effektiv måte, slik at alle får levert en best mulig tjeneste. 

Digitalisering skal bidra til at de ansatte får en mer effektiv og enklere arbeidshverdag. 
Denne digitaliseringsstrategien har tatt utgangspunkt i «Digitaliseringsstrategien for offentlig sektor 2019-2025» 
fra Kommunal- og moderniserings-departementet. Strategien definerer felles mål og tiltak for digitaliseringsarbeidet frem mot 2027, og den skal støtte den digitale transformasjonen i hele den offentlige sektoren. 

Utviklingen innen digitale tjenester skjer raskt og skaper nye måter å levere offentlige tjenester på, gir nye muligheter mht.  samhandling mot innbyggere og er en viktig drivkraft for mulig forenkling og forbedring innen kommunal sektor. Utviklingen og muligheter innen digitaliseringen er et høyaktuelt tema for alle kommuner og det er pågående diskusjoner om hvordan kommuner samarbeider på dette området. Det er viktig at digitalisering ikke bare er innføring av digitale verktøy, det handler om endringsprosesser i organisasjonen. En av suksessfaktorene for digitalisering er at organisasjonen også er med på endringene. På den måten får man hentet ut flere gevinster. Digitalisering i Høylandet kommune skal ikke skape digital utenforskap og den skal være universelt utformet.

 Vedtatt i Kommunestyret 15.12.22

Les hele strategiplanen (PDF, 334 kB)