Demensteam Høylandet kommune

Tidlig diagnostisering av demens vil gi mulighet til å iverksette behandling, hjelpetiltak og bidra til god oppfølging av personer med demens og deres pårørende.  Mistenker du at noen du kjenner har en begynnende demens er det viktig å ta kontakt tidlig. Her kan du lese mer om demens. 

https://www.helsenorge.no/sykdom/demens/

Vi har i 2023 kommet i gang med en nysatsning opp mot demensomsorg i Høylandet kommune. 

Vi har fått på plass et godt og tverrfaglig demensteam, og jobber systematisk med ny overordnet demensplan og med kompetanseheving hos de som jobber nært beboere og brukere. 

Vi jobber også med å utvikle tjenester som pårørendeskole og også videreutvikle dagens dagtilbud for demente, for å nevne noe.        

Teamets oppgaver er blant annet:

 • Kartlegging og utredning av personer med mistanke om demens.
 • Samtale, oppfølging og veiledning av personer med demens og deres pårørende.
 • Kartlegging av hjelpebehov og følge opp i forhold til hjelpemidler.
 • Samarbeid med fastlegene.
 • Samarbeid med andre aktuelle instanser i kommunen og også eksterne.

 

Teamet består av:

 • Eirin Gautvik, fagutviklingssykepleier 
 • Linn Merete Skage, Sykepleier
 • Marianne Tørring, Psykiatrisk sykepleier
 • Martine Engan, Ergoterapeut
 • Johan Romstad, helsefagarbeider
 • Liss Tone Engan, avdelingsleder miljøtunet
 • Marthe Hegge Berg, avdelingsleder pleie og omsorg


Aktuell fastlege kobles på opp mot den enkelte pasient. 

Koordinator demensteam;
Fagutviklingssykepleier Eirin Gautvik
Mail; Eirin.Margrethe.Gautvik@hoylandet.kommune.no
Tlf: 482 17 295

Sykepleier fagressurs;
Linn Merete Skage
Mail; Linn.Merete.Skage@hoylandet.kommune.no

Ta gjerne kontakt, vi bistår gjerne.
Skjema til søknad om helse og omsorgs tjenester ligger her;    www.hoylandet.kommune.no.docx (live.com)