Konsesjon

For å kjøpe en eiendom må du ha tillatelse fra lokale myndigheter før skjøte kan innsendes. Bestemmelsene reguleres av konsesjonsloven.

Tillatelsen gis på to ulike måter.

Konsesjonsfritt erverv

Konsesjonsbehandling er ikke nødvendig ved erverv av:

  • Eiendom som overtas fra nær familie med mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord, eller mer enn 500 dekar produktiv skog, har bebyggelse som er brukt som helårsbolig eller som er oppført som helårsbolig eller bolig under oppføring som er tillatt brukt som helårsbolig. Kjøper må oppfylle boplikten.
  • Annen eiendom som ikke faller inn under forrige punkt der det ikke er boplikt.
  • Bebygd areal som ikke er større enn 100 dekar totalt og ikke har mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord.
  • Ubebygd tomt til bolig, fritidshus eller naust som ikke er større enn 2 dekar og er godkjent fradelt etter plan- og bygningsloven og jordlover, eller ikke trenger godkjenning etter jordloven.
  • Ubebygd tomt til bolig- eller fritidsformål i område lagt ut til bebyggelse og anlegg.
  • Andre ubebygde arealer som ligger i område som i reguleringsplan er regulert til annet enn LNFR, eller som er lagt ut som bebyggelse og anlegg i kommuneplanens arealdel. 

Dersom en av punktene er gjeldende brukes følgende skjema: LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.  

 

Søk om konsesjon

Dersom eiendommen ikke overtas fra nær familie, er større enn 100 dekar totalt eller har mer enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord må det søkes om konsesjon etter loven før man kan sende inn skjøte til tinglysning. Søknaden behandles politisk av kommunen eiendommen ligger i. 

Skjema for søknad om konsesjon finner du her: LDIR-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.  

 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om både konsesjonssøknad og konsesjonsfritt erverv her på Landbruksdirektoratets hjemmeside