Kontrollutvalg

Om kontrollutvalget

http://www.konsek.no/kontrollutvalg/hoylandet/

Hva gjør et kontrollutvalg?

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning og dermed bidra til at innbyggerne har tillit til kommunen. Kontrollutvalget skal også passe på at kommunen leverer effektive tjenester og at tjenesteproduksjonen skjer i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og kommunestyrets vedtak. Utvalget skal også følge med på at kommunens selskap blir drevet i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget kan ikke gjøre om vedtak som er fattet av andre politiske organ, eller av administrasjonen.

Hvem er medlemmer i kontrollutvalget?

Kommunestyret velger medlemmer til kontrollutvalget. Kontrollutvalget skal ha minst fem medlemmer, minst ett av medlemmene skal også være medlem i kommunestyret.

Kontrollutvalget 2019 - 2023

Kontrollutvalget 2019 - 2023
Medlem tlf e-post
Jon-Arne Grongstad 958 46 429 jon-arne@midnoco-tele.no
Jorunn Brøndbo 917 07 839 gjerbroen@hotmail.com
Johannes Aun Okstad 977 35 121 auokstad@hotmail.com
Jo Magne Tyldum 906 78 893 jotyldum@frisurf.no
Ann Hege Mjøsund 905 47 767 annhege.mjosund@icloud.com

 

Kan jeg som innbygger klage til kontrollutvalget?

Alle innbyggere kan henvende seg til utvalget i saker hvor de mener det er svikt, mangler eller kritikkverdige forhold. Kontrollutvalget avgjør selv hvordan henvendelsen blir behandlet.

Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og behandler ikke klager i enkeltsaker. Kommunen har egne organ for klagesaker. Kontrollutvalget kan likevel bruke tips om enkeltsaker for å undersøke et tjenesteområde.

Hvordan kommer jeg i kontakt med kontrollutvalget?

Utvalget kan kontaktes via sekretariatet, Konsek Trøndelag: post@konsek.no.

Mer informasjon

Her finner du mer informasjon om kontrollutvalgets oppgaver og om saker som er viktige for utvalget:

Kommuneloven, se kapittel 23 om kontrollutvalget

Forskrift om kontrollutvalg og revisjon

Kontrollutvalgsboken
Habilitet i kommuner og fylkeskommuner

Møtet er satt! KS’ håndbok i møteskikk, møteledelse og voteringsteknikk
Beskytt kommunen – håndbok i antikorrupsjon – Transparency International

Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2018 – Transparency international

Du finner rapporter fra forvaltningsrevisjon fra hele landet i NKRFs register.