Reguleringsplan for Brøndbo Industriområde II - plan ID 202201 - varsel om offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Brøndbo Industriområde II - plan ID 202201 - varsel om offentlig ettersyn

Høylandet formannskap har i møte 23.06.2022, sak  31/2022 behandlet forslag til reguleringsplan for Brøndbo Industriområde II – planID 202201.  Det ble fattet følgende vedtak:

I hht. plan- og bygningslovens §12-10 tas forslag til reguleringsplan for PlanID 202201 - Brøndbo Industriområde II opp til behandling og sendes ut på høring samt legges ut til offentlig ettersyn i    9 uker.

Formålet med planforslaget er å legge til rette for utbygging av område Fo6 i kommuneplanens arealdel.  Planområdet ligger på Brøndbo, gnr. 87, bnr. 10, øst for Brembubrua over elva Søråa, kun 300 m øst for Fv 17.  Planområdet er avgrenset av elva Søråa i nord-vest, Gartlandsvegen i sør-vest, Lonbakkvegen i sør-øst og eksisterende Brøndbo industriområde i nord-øst.  Planområdet er på ca. 15 dekar.

Adkomst til det nye industriområdet er planlagt via eksisterende avkjørsel fra Gartlandsvegen og ny avkjørsel fra Lonbakkvegen.

Høylandet kommune har lagt til grunn at forretningsområdet (Fo6) som ligger i kommuneplanen enda ikke er blitt tatt i bruk av forretningsrelatert virksomhet siden kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2013.  Siden dagens bruk likevel er omdisponert, ønsker Høylandet kommune og regulere deler av formålet for offentlig tjenesteyting, slik at Høylandet kommune å regulere deler av området til offentlig tjenesteyting, slik at en kan løse driftsutfordringene med dagens renseanlegg og imøtekomme kravene fra Arbeidstilsynet når det gjelder å kunne tilby akseptable arbeidslokaler for kommunens brann- og feiervesen.  Det vises også til vedlagte saksprotokoll fra Høylandet kommunestyre sin behandling i møte 28.10.2021, sak 54/2021 – tomtevalg for oppføring av nytt renseanlegg og ny brannstasjon.

Orientering om planen kan fås ved henvendelse til Høylandet kommune, teknisk kontor på telefon  74 32 48 00.  Planforslaget med tilhørende vedlegg er gjort tilgjengelig på Høylandet kommune sin hjemmeside.  

Eventuelle merknader til planforslaget sendes:  Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877  Høylandet senest innen den søndag 04.09.2022.

Merknader som kommer inn er grunnlag for å bearbeide planforslaget og saksfremstillingen før saken sendes videre til formannskapet og kommunestyret for sluttbehandling.
Når endelig vedtak i saken er fattet vil det bli sendt melding om vedtak både ved brev og kunngjøring i Namdalsavisa og på Høylandet kommune sin hjemmeside.  Vedtaket kan da påklages.

 

Dette til orientering.

Med hilsen

Johan Andre Grongstad
Teknisk sjef

 

Vedlegg

1 Saksprotokoll Forslag til reguleringsplan for PlanID 202201 Brøndbo Industriområde II - Høring (PDF, 170 kB)

2 220616_Planforslag_Planbeskrivelse_Brøndbo industriområde II (PDF, 3 MB)

3 220616_Planforslag_Planbestemmelser_Brøndbo_industriområde II (PDF, 534 kB)

4 220616_Planforslag_Plankart_Brøndbo industriområde II (PDF, 369 kB)

5 01_Fylkeskommunens forhåndsuttalelse til varsel om oppstart av Brøndbo industriområde II (PDF, 114 kB)

6 03_Sametingets forhåndsuttalelse til varsel om oppstart av Brøndbo industriområde II (PDF, 82 kB)

7 02_NVEs_Forhåndsuttalelse til varsel om oppstart for Brøndbo industriområde II (PDF, 212 kB)

8 04_Statsforvalterens forhåndsuttalelse til varsel om oppstart av Brøndbo industriområde II (PDF, 292 kB)

9 05_Statens vegvesen_Forhåndsuttalelse_Brøndbo_industriområde_ (PDF, 512 kB)

10 06_ROS_Analyse_Brøndbo_Industriområde II (PDF, 613 kB)

11 07_Situasjonsplan (PDF, 77 kB)

12 08_Matjordplan for Brøndbo industriområde II (PDF, 226 kB)

13 09_Geoteknisk utredning_RIG-R01 Brøndbo industriområde II (PDF, 7 MB)

14 Saksprotokoll Tomtevalg for oppføring av nytt renseanlegg og ny brannstasjon - igangsettingsvedtak (PDF, 3 MB)

Til toppen