OMREGULERING AV OMRÅDE I HØYLANDET SENTRUM; ELVEPARKEN – GAMMELÅVEGEN. VARSEL OM PLANOPPSTART, OG HØRING AV PLANPROGRAM.

Høylandet kommune, utviklingsavdelingen, ønsker å revidere deler av reguleringsplanen for Høylandet sentrum, nærmere bestemt området fra Elveparken borettslag, langs Gammelåvegen opp til Fv17.

Det varsles med dette om oppstart planarbeid for dette området i hht plan og bygningslovens § 12-8.

Området er i dag regulert til fareområde flom, næringsformål, forretning/kontor, idrett og parkering gjennom reguleringsplanen for Høylandet sentrum, PlanId 199601. 

 

Det ble gjennom mulighetsstudiet (2012) fremhevet at området langsmed elva vil være attraktivt for bygging av boliger. Siden 2012 har det også skjedd ytterligere utvikling bl.a gjennom bygging av       Hållinghallen, der det er gitt dispensasjon for bygging på næringsareal.

Det ble i 2012 gjennomført kartlegging av elva og utført flomberegninger for 200års flom der flomnivået er noe hevet i forhold til det nivået som var angitt som dimensjonerende høyde tidligere. 

Dette er for så vidt innarbeidet i den overordnede arealplanen, men er ikke innarbeidet i gjeldende     reguleringsplan. Det er videre gjennomført flere geotekniske vurderinger i området i perioden 2011-2018 som har kartlagt statusen i dette området, og der stabiliserende tiltak også er gjennomført.

Elvekanten er tidligere steinsatt og sikret mot erosjon. Hållinghallen er oppført, og Gammelåvegen sideforskyvd forbi hallen. Det er oppført en firemannsbolig på Elveparken, og det jobbes med planer om en flermannsbolig til.

Det er videre planer på gang for ytterligere utvikling av området ved idrettsbanen, som gjør at det er på tide å revidere reguleringsplanen fra 1996, for å tilpasse den dagens situasjon og aktuelle planer. 

Omreguleringen er å betrakte som en vesentlig reguleringsendring, og det er derfor utarbeidet planprogram for arbeidet.

Planprogrammet er vedlagt, og finnes også på

PlanId 202103_Omregulering av Elveparken+Gammelåvegen - planprogram (PDF, 416 kB)

For spørsmål til saken kan Teknisk sjef Johan Grongstad kontaktes; johan.grongstad@hoylandet.kommune.no, tlf 416 60 483.

Innspill til varsel om planoppstart, og til planprogrammet bes sendt postmottak@hoylandet.kommune.no innen 20.09.2021