Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronavirus i Høylandet kommune.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

 

 

Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Høylandet kommune

Høring - Verdisetting og kartlegging av friluftsområder i Høylandet kommune

For å få en bedre oversikt over hvilke områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon, er friluftsområder i hele kommunen blitt kartlagt og gitt en verdi. Verdisetting og kartlegging av friluftsområdene i kommunen er et viktig kommunalt virkemiddel for å identifisere, utvikle og  ivareta arealer for friluftslivet.

Har du innspill ? Høringsfrist 4 mai.

Send ditt innspill til:  Høylandet kommune, Vargeia, 7877  Høylandet eller til postmottak@hoylandet.kommune.no

Kartlegging og verdisetting har fulgt en nasjonal metodikk utarbeidet av Miljødirektoratet. Høringsforslaget i kartet  er offentliggjort på Naturbase.no.  Temakartet på friluftsliv har ingen juridiske bindinger og derfor heller ikke de samme kravene til høring som saker etter plan- og bygningsloven.

Verdisettingen og kartleggingen er nyttig informasjon som blir benyttet i den framtidige arealplanleggingen i Høylandet  kommune og i kommunens arbeid med å legge til rette for at befolkningen kan ha et variert og aktivt friluftsliv.

Vedlegg: 

Til toppen