OBS NY HØRINGSFRIST 26.september 2021: Høring og offentlig ettersyn - interkommunal kystsoneplan for Namdalen

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 9 og § 11-14 legger kommunene Leka, Nærøysund, Høylandet, Namsos, Flatanger og Osen forslaget til interkommunal kystsoneplan for Namdalen på høring og legger den ut til offentlig ettersyn, jf. vedtak i de enkelte kommuner (kommunestyrer eller planutvalg).

Forlaget til kystsoneplan med plankart og planbestemmelser legges ut på Namdal regionråds hjemmeside, https://namdalregionrad.no/kystsone/
Her er det også mulig å legge inn innspill.

Opprinnelig høringsperioden var fra 01. juli - 19. september 2021, men fristen er flyttet til 26. september 2021.

Mer om endret frist finner du her: Varsel om utsatt høringsfrist Kystsoneplan (PDF, 242 kB)

Innspill til planforslaget skal leveres digitalt ved å benytte skjema på regionrådets hjemmeside, eller på epost til postmottak@namdalregionrad.no

Leka kommune
Nærøysund kommune
Høylandet kommune
Namsos kommune
Flatanger kommune
Osen kommune