Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronavirus i Høylandet kommune.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

 

 

G/S-veg Fv17 Tyldom

G/S-veg Fv17 Tyldom

Reguleringsplan med planId 201502 G/s-veg Høylandet sentrum må endres ved Stormoen, Tyldom.

Intensjonen med reguleringsplanen er å sikre sammenhengende gang-/sykkelvei langs fv. 17 på strekningen fra avkjøringen til Litl-Tyldom i sør fram til Høylandet skole, og med det få hevet trafikksikkerheten betydelig. 

Med bakgrunn i geotekniske undersøkelser og vurderinger gjort gjennom byggeplanarbeidet, er det nødvendig med tiltak for å bedre geotekniske forhold på deler av strekningen. 

Reguleringsendringen har sin bakgrunn i omfattende geotekniske undersøkelser og vurderinger. Omtrent hele strekningen for G/s-vegen ligger i kvikkleireområde, men store deler av området er tilnærmet flatt.  GS-vegen er anbefalt plassert i tiltakskategori K1, som setter som krav at tiltaket ikke forverrer områdestabiliteten, verken under bygging eller i ferdig tilstand.

To områder, ved Stormoen og LitlTyldom, har spesielt anstrengt stabilitet før utbyggingen starter, og det er tiltak for å forbedre eksisterende og framtidig stabilitet i disse to områdene som er årsaken til reguleringsendringen.

Forslaget til reguleringsendring er beskrevet gjennom plankart, planbeskrivelse med ROS-analyse, og reviderte bestemmelser.

Forslaget til endret regulering ligger ute på høring til 2.november 2020. Høringsuttalelser bes sendt til postmottak@hoylandet.kommune.no, eller til Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet.

202002 GS-veg Tyldom - Plankart_A3 (PDF, 778 kB)

202002 Gang og sykkelveg Tyldom - Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)

202002 GS-veg Tyldom - Reguleringsbestemmelser (PDF, 165 kB)

Til toppen