G/s-veg Fv17 Hjorten

Reguleringsplan med planId 201502 G/s-veg Høylandet sentrum må endres ved Hjorten

Intensjonen med reguleringsplanen er å sikre sammenhengende gang-/sykkelvei langs fv. 17 på strekningen fra avkjøringen til Skarland bru i nord fram til Høylandet skole, og med det få hevet trafikksikkerheten betydelig. 

Med bakgrunn i geotekniske undersøkelser og vurderinger gjort gjennom byggeplanarbeidet, er det nødvendig med tiltak for å bedre geotekniske forhold på deler av strekningen. 

Reguleringsendringen har sin bakgrunn i omfattende geotekniske undersøkelser og vurderinger. Vegfyllingen er anbefalt slaket ut ved Hjorten, samt at vegfyllingen skal steinsettes/plastres for å unngå flomskader. Det er tiltak for å forbedre eksisterende og framtidig stabilitet i dette området som er årsaken til reguleringsendringen.

Forslaget til reguleringsendring er beskrevet gjennom plankart, planbeskrivelse med ROS-analyse, og reviderte bestemmelser.

Forslaget til endret regulering ligger ute på høring til 16.09.2021. Høringsuttalelser bes sendt til postmottak@hoylandet.kommune.no, eller til Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet.

PlanId202102 GANG OG SYKKELVEG HJORTEN - beskrivelse (PDF, 2 MB)

202102 GS-veg Hjorten - REGULERINGSBESTEMMELSER - forslag (PDF, 156 kB)

Fv 17 Gsv Høylandet naturfaglig vurdering (PDF, 2 MB)

202102 GS-veg Hjorten - plankart - forslag (PDF, 284 kB)