Varsel til innbyggerne i Høylandet kommune.

Koronavirus i Høylandet kommune.

 

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Høylandet kommune:    Klikk her for informasjon         

 

Koronatelefon: 469 17 811. 

 

 

Eliasmoen Massetak

Eliasmoen Massetak


ETTERSYN PLANPROGRAM OG MELDING OM OPPSTART PLANARBEID FOR
DETALJREGULERING ELIASMOEN MASSETAK. GNR 104 BNR 8 I HØYLANDET
KOMMUNE.


I medhold av plan- og bygningsloven § 12-1 og §12-8 varsles oppstart av privat
reguleringsplan for eiendommen 104/8 i Høylandet kommune.


Formålet med reguleringen er øke uttak av masser fra området med eksisterende
massetak.
Det er avholdt oppstartmøte den 29.08.2019 hvor kommunen stilte seg positiv til
oppstart av planarbeidet.

Formannskapet vedtok i sak 45/20 at forslag til planprogram kunne sendes på høring.
Samtidig med kunngjøring oversendes herved planprogram på høring/offentlig
ettersyn. Planprogram ble vedtatt i sak 45/20 den 10.09.2020.
Merknader eller opplysninger av betydning for planarbeidet bes meddelt

Ing. Jorleif Lian AS
Overhallsveien 1962
7863 OVERHALLA
Epost: jorleif.lian@lianas.no
www.lianas.no

innen
27.11.2020.

Forslag planprogram Eliasmoen (PDF, 5 MB)

Til toppen