Detaljreguleringsplan Elveparken - Gammelåvegen - Planid 202103 - høring

Detaljreguleringsplan Elveparken - Gammelåvegen - Planid 202103 - høring

Høylandet kommune har utarbeidet forslag til ny detaljreguleringsplan for et området langs
Gammelåvegen i Høylandet sentrum.
Området er i dag regulert til fareområdet flom, næringsformål, forretning/kontor, idrett og parkering gjennom reguleringsplanen for Høylandet sentrum, PlanId 199601

Høylandet kommune har utarbeidet planprogram for omregulering av dette området.
Planprogrammet var ute på høring og etter høringsfristens utløp vedtok Høylandet
formannskap i møte 12.05.2022, sak 22/2022 revidert forslag til planprogram for PlanId
202103 Elveparken – Gammelåvegen, datert april 2022.

Forslag til detaljreguleringsplan Elvparken – Gammelåvegen – PlanId 202103 – ble fremlagt
for formannskapet i møte 17.11.2022, sak 44/2022 og de har med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-10 vedtatt å ta planen opp til behandling og at den skal sendes ut på
høring med 6 ukers høringsfrist. Utskrift av formannskapets behandling følger vedlagt
sammen med planforslaget.

Høringsfristen settes til mandag 02.01.2023.
Høringsuttalelse sendes til Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet, eller
epost postmottak@hoylandet.kommune.no

Spørsmål kan rettes til teknisk sjef i Høylandet kommune Johan Grongstad , tlf. 41 66 04 83.
Johan Grongstad ønsker en tilbakemelding om hvilken saksbehandler dere har oppnevnt på
saken.

Vedlegg: Saksprotokoll Forslag til deltajreguleringsplan Elveparken - Gammelåvegen (PDF, 2 MB)
               PlanId 202103 Elveparken - Gammelåvegen - planbeskrivelse (PDF, 3 MB)
               PlanId 202103 Detaljreguleringsplan Elveparken - Gammelåvegen; Reguleringsbestemmelser (PDF, 80 kB)
               Sentrumsplan (PDF, 621 kB)
               Rosananlyse (PDF, 2 MB)
 


               

Til toppen