Detaljregulering for Brøndbo Industriområde 2

Varsel om oppstart av detaljregulering for "Brøndbo Industriområde II" i Høylandet kommune.

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 kunngjøres herved varsel om oppstart av reguleringsarbeid for «Brøndbo industriområde II»
Forslagstiller er Høylandet kommune.

Planområdet er på ca. 15 daa og ligger sentralt i Høylandet kommune. Planen omfatter i hovedsak grunneiendommen med gnr./bnr. 87/10.

I tillegg er hele eller deler av 87/21, 87/21/8, 87/21/18, 87/22, 87/22/3, 87/22/6, 87/22/9, 87/22/11, 87/22/12 inkludert.

Formålet med planen er å regulere området slik at det klargjøres for utbygging til forretning, næring og eller annen offentlig og privat tjenesteyting i samsvar med kommuneplanens intensjon. En del av området skal i første omgang legge til rette for et kombinert bygg med
ny brannstasjon og kommunalt avløpsrenseanlegg.

Planarbeidet vil avklare nærmere om tomteutnyttelse, bebyggelsesform, byggehøyder, infrastruktur mv.

Høylandet kommune har vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredning.
Innspill og spørsmål til planarbeidet kan rettes til
Arcon Prosjekt A/S v. Jan-Christer Torvik, Verftsgt. 11 , 7801 Namsos, tlf. 959 22 470 eller per e-post til jc@arcon.no innen 22.04.2022.

Les Planinitiativ - Brøndbo industriområde II (PDF, 2 MB)