Brøndbo Industriområde III - Forslag til detaljreguleringsplan - PlanId 5046-2023001 - ut på høring og offentlig ettersyn

Høylandet kommune har fått utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for et område som ligger øst for Søråa og Høylandet sentrum, og som grenser til reguleringsplanen «Brøndbo Industriområde» (planid197802) i vest.  Dette reguleringsarbeidet er tidligere varslet med frist for å gi innspill og spørsmål til planarbeidet den 06.03.2023.

Hensikten med planen er å regulere området slik at det klargjøres for utbygging til næring og annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg i samsvar med intensjonen bak omdisponert formål i kommuneplanens arealdel. Reguleringen skal i første omgang legge til rette for etablering av nytt renovasjonsanlegg og et kombinert bygg med ny brannstasjon og kommunalt avløpsrenseanlegg.
Planforslaget er utarbeidet av Arcon prosjekt AS, på vegne av Høylandet kommune.
Høylandet formannskapet har nå i møte 01.06.2023, sak 28/2023 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan «Brøndbo industriområde III» med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse (inkl. KU), samt øvrige utredninger til planen ut på høring og offentlig ettersyn i h.h.t plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.
Utskrift av formannskapets behandling følger vedlagt sammen med planforslaget, bestående av planbeskrivelse, plankart, planbestemmelse og vedleggene; situasjonsplan, matjordplan, geoteknisk vurderingsrapport og overordnet VA-plan.

    
Høylandet formannskap vedtok en høringsfrist på 6 uker, men på grunn av ferieavviklingen, vil vi allerede nå forlenge høringsfristen utover 6 uker.  

Høringsfristen settes til torsdag 10.08.2023.

Innspill eller merknader sendes til Høylandet kommune, Vargeia 1, 7877 Høylandet, eller 
Epost:  postmottak@hoylandet.kommune.no  innen 10.08.2023.

Spørsmål kan rettes til teknisk sjef i Høylandet kommune Johan Grongstad , tlf. 41 66 04 83.

 

Vedlegg
1    Saksprotokoll Forslag til detaljreguleringsplan - "Brøndbo industriområde III" (PDF, 2 MB)
2    Planbeskrivelse Planforslag Brøndbo Industriområde III (PDF, 5 MB)
3    Planbestemmelser Planforslag.pdf (PDF, 357 kB)
4    Plankart Planforslag.pdf (PDF, 315 kB)

5. Vedlegg 1 Uttalelse fra Statsforvalteren i Trøndelag (PDF, 128 kB)
6. Vedlegg 2 Uttalelse fra Sametinget (PDF, 917 kB)
7. Vedlegg 3 - Uttalelse fra Statens vegvesen (PDF, 2 MB)
8. Vedlegg 4 - Uttalelse fra Trøndelag fylkeskommune (PDF, 102 kB)
9. Vedlegg 5 - Uttalelse fra NVE (PDF, 73 kB)
10. Vedlegg 6 Uttalelse fra Tensio (PDF, 716 kB)
11. Vedlegg 7 Ros-analyse (PDF, 361 kB)
12    Vedlegg 8 - Situasjonsplan.pdf (PDF, 199 kB)
13    Vedlegg 9 -Matjordplan Brembu industriområde III (PDF, 5 MB)
14    Vedlegg 10 - Geoteknisk vurderingsrapport Brøndbo industriområde III.pdf (PDF, 3 MB)
15 Vedlegg 11 - Alternativvurdering ny brannstasjon (PDF, 368 kB)
15    VA-00 (PDF, 778 kB)