Organisering av helsestasjon og skolehelsetjeneste

 

Formål

 • Fremme psykisk og fysiske helse.
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold.
 • Forebygge sykdommer og skader.

AKTUELLE SAMARBEIDSPARTNERE

Internt
Barnehage, skole PPT, barnevern.

Samarbeidsordninger: Førskoleteam, skolehelseteam, barn i krise.

Skolehelseplan (PDF, 884 kB)

Eksternt
Gynekologisk poliklinikk, fødeavdeling, barne- og ungdomspsykiatri, habiliteringstjenesten for barn og unge, barnelege, øre-nese-hals, øyeavdeling.
Tjenesteavtaler med Helse Nord-Trøndelag HF. – Spesielt tjenesteavtale 8.

TJENESTER
Tilbud til gravide

 • Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov.
 • Opplysningsvirksomhet, samlivs- og foreldreveiledning.

 

Tilbud til barn og ungdom 0 – 20 år

 • Helseundersøkelser og rådgivning med oppfølging og henvisning ved behov.
 • Forebyggende psykososialt arbeid.
 • Opplysningsvirksomhet og veiledning individuelt og i grupper.
 • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.
 • Samarbeid med skole om tiltak som fremmer godt psykososialt og fysisk lærings- og arbeidsmiljø for elever.
 • Bistand og undervisning i gruppe/klasse/foreldremøter i den utstrekning skolen ønsker det.
 • Samarbeid om habilitering av barn og ungdom med spesielle behov. Herunder kronisk syke og funksjonshemmede.
 • Informasjon om og tilbud om Barnevaksinasjonsprogrammet.
 • Bidra til at det etableres rutiner for håndtering av legemidler i barnehager, skole og skolefritid.

HENVISNING/TILDELING AV TJENESTER
Alle får tilbud om tjenester i henhold til et fastlagt program. Ingen søknad.

MØTEVIRKSOMHET
Leder har, i samarbeid med øvrige personalressurser, ansvar for å etablere en fast møtestruktur ut fra behov.

Artikkelliste