Introduksjonsprogrammet i Høylandet kommune

Bosatte mellom 18 – 55 år har en rett og en plikt til å delta i et toårig introduksjonsprogram. Introduksjonsprogrammet for nybosatte har som målsetting å kvalifisere deltakerne til deltakelse i utdanning, arbeids- og samfunnsliv. Programmet innebærer grunnleggende kvalifisering, omfatter opplæring i norsk og samfunnskunnskap samt ulike utdannings- og arbeidsrettede tiltak.

Introduksjonsprogrammet skal være individuelt tilpasset hver enkelt deltaker i innhold og varighet.

Introduksjonsprogrammet styres av «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere»
Programmet kan avsluttes før to år eller evt. utvides med et år ved særlige behov. 

Programmet skal være på fulltid, det vil si 37.5 timer pr. uke i 47 uker og organiseres på følgende måte:

  • De første 6 mnd. etter oppstart i program er det 4 dager med Grunnleggende norskopplæring i voksenopplæring. og en programfagdag på Høylandet der vi har fokus på ulike temaer om det å være ny i Norge.
  • Etter 6 mnd. 4 dager med Grunnleggende norskopplæring og en dag med språk- eller arbeidspraksis i regi av kommunale eller private arbeidsplasser. 
  • Grunnskoleopplæring, 6 dager undervisning pr.uke.
  • Ferieprogram, utgjør ca. 40 heldager pr. år og er kommunens ansvar å organisere. Det kan være diverse kurs i regi av eksterne aktører om ulike viktige temaer for en som er ny i Norge eller utvidet språk - eller arbeidspraksis. 
  • 5 uker ferie pr. år pr. deltager.

Høylandet kommune kjøper Voksenopplæring fra Grong kommune

Oppfølging av den enkelte deltager

Alle som deltar i introduksjonsprogram har en programrådgiver. Hovedfokuset for programrådgiveren er å utarbeide individuell plan i samarbeid med den enkelte tilpasset den enkeltes behov.

Trekantsamtaler hvor deltager, lærer og programrådgiver tar opp viktige temaer med tanke på opplæring og veien videre er også en del av denne oppfølgingen.

En viktig del av programmet er å lære om arbeidslivets regler. Rettigheter og plikter i programmet er lik reglene i arbeidslivet for øvrig og har stort fokus. 

Økonomi

Kommunen mottar integreringstilskudd for den enkelte bosatt i fem år. Tilskuddet skal dekke introduksjonsstønaden den enkelte får samt andre utgifter som følger av bosetting.

Den enkelte deltager har rett på introduksjonsstønad. Denne utgjør på årsbasis 2 x folketrygdens grunnbeløp. Deltagere under 25 år får 2/3 av beløpet. De betales skatt av introduksjonsstønaden.

Samarbeid og nettverk

Det å lære seg å forstå samfunnet en skal bo og leve i er viktig for den nybosatte.  Den bosatte kommer fra andre kulturer og trenger å få kunnskap om hvordan samfunnet en har kommet til fungerer. Det som er lært tidligere i livet kan kanskje ikke brukes på samme måte og det må læres nye måter å opptre på. Dette skal skje samtidig med at de skal lære et nytt språk noe som er en tidkrevende prosess som vi bør ha med oss i møte med nye bosatte.  Det er i forbindelse med denne prosessen frivilligheten kommer inn som viktige aktører. Det samarbeides mye med Høylandet frivilligsentral samt andre lag og organisasjoner. Å være en del av et fellesskap øker muligheten for å lære samfunn og språk raskere noe som er en viktig faktor i veien mot utdanning og arbeid.